8 Helmikuu 2023

Nesteen tilinpäätöstiedote 2022

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Tilinpäätöstiedote, 8.2.2023 klo 9.00

Erinomainen tulos kaikissa liiketoiminnoissa

Vuosi 2022 lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 3 537 miljoonaa euroa (1 920 milj.)
 • Käyttökate oli 3 048 miljoonaa euroa (2 607 milj.)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli -390 miljoonaa euroa (511 milj.)
 • Vertailukelpoinen keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (vertailukelpoinen ROACE) oli 30,1 % viimeisten 12 kuukauden aikana (18,3 %)
 • Velan osuus kokonaispääomasta joulukuun lopussa oli 13,9 % (31.12.2021: 0,6 %)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 3,04 euroa (1,54)
 • Osakekohtainen tulos: 2,46 euroa (2,31)
 • Hallitus esittää osingon enimmäismääräksi 1,52 euroa osakkeelta (0,82 euroa osakkeelta), koostuen varsinaisesta osingosta 1,02 euroa osakkeelta, ylimääräisestä osingosta 0,25 euroa osakkeelta ja harkinnanvaraisesta toisesta ylimääräisestä osingosta 0,25 euroa osakkeelta, yhteensä enintään noin 1 167 miljoonaa euroa (630 milj.)

Viimeinen neljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 894 miljoonaa euroa (591 milj.)
 • Käyttökate oli 748 miljoonaa euroa (689 milj.)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen käyttökate oli 415 miljoonaa euroa (418 milj.)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 783 dollaria tonnilta (779)
 • Öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate oli 450 miljoonaa euroa (168 milj.)
 • Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 21 miljoonaa euroa (22 milj.)

Toimitusjohtaja Matti Lehmus:

”Nesteen vuosi 2022 päättyi vahvaan tulokseen kaikissa liiketoimintayksiköissä, kun neljännen neljänneksen vertailukelpoinen käyttökate oli 894 miljoonaa euroa (591 milj.). Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli neljännellä neljänneksellä 783 dollaria tonnilta (779) ja myyntimäärä 779 (774) tuhatta tonnia, molemmat hieman edellisvuoden tason yläpuolella. Uusiutuvien tuotteiden myyntimäärä kasvoi edellisestä neljänneksestä. Uusiutuvissa tuotteissa pystyimme jatkamaan myyntijakaumamme optimointia myös loppuvuoden aikana, ja samalla hyödyimme jonkin verran alhaisemmista raaka-ainekustannuksista. Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali pysyi vahvana ja oli 23,5 dollaria barrelilta (10,0). Neljänneksen kohokohtia olivat myös rahavirtamme selkeä paraneminen ja nettokäyttöpääomamme pieneneminen verrattuna aikaisempiin neljänneksiin.

Ukrainassa käytävällä sodalla oli merkittävä vaikutus kansainvälisiin energiamarkkinoihin vuonna 2022. Poikkeuksellisessa markkinaympäristössä koko vuoden vertailukelpoinen käyttökatteemme oli kaikkien aikojen suurin: 3 537 miljoonaa euroa (1 920 milj. vuonna 2021). Kaikkien liiketoimintojemme tulos parani vuonna 2022. Konsernin taloudellisista tavoitteista vertailukelpoinen keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto oli 30,1 % viimeisten 12 kuukauden aikana ja velan osuus kokonaispääomasta oli 13,9 % vuoden lopussa. Molemmissa saavutimme taloudellisen tavoitetasomme selvästi. Rahavirta ennen rahoituseriä oli -390 miljoonaa euroa merkittävien investointien ja yritysostojen vuotena. Vahvan taloudellisen asemamme ansiosta voimme jatkaa kasvustrategiamme toteuttamista.

Uusiutuvien tuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen käyttökate oli vahva: 1 762 miljoonaa euroa (1 460 milj.). Uusiutuvan dieselin kysyntä säilyi vahvana, mutta raaka-ainemarkkinat kiristyivät edelleen vuonna 2022. Raaka-ainekustannusten noususta ja kasvavista tuotantokustannuksista huolimatta pystyimme edelleen kasvattamaan vertailukelpoista myyntimarginaaliamme, joka oli keskimäärin 804 dollaria tonnilta (715). Tämä oli erinomainen saavutus, jota tukivat vahvat dieselmarkkinat, sekä myyntiallokaatioiden ja raaka-ainejakauman optimointi. Myyntimäärät olivat 3,03 miljoonaa tonnia vuonna 2022. Myyntimäärät olivat edellisvuoden tasolla ja heijastivat hyvää toiminnan tehokkuutta vuotena, jonka aikana oli useita tuotantolaitosten suunniteltuja seisokkeja. Jätteiden ja tähteiden osuus uusiutuvien materiaalien käytöstä kasvoi edelleen ja oli keskimäärin 95 % vuonna 2022 (92 %).

Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen käyttökate oli 1 654 miljoonaa euroa (353 milj.). Keskeiset tuotemarginaalit paranivat merkittävästi vuoden aikana. Tuotantokustannusten nousun vaikutusta lievennettiin optimoimalla käyttöhyödykkeiden hankintaa ja käyttöä, minkä seurauksena kokonaisjalostusmarginaali oli 23,4 dollaria barrelilta (9,0). Myyntimäärät kasvoivat merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna, kun käyttöaste nousi 85 %:iin (72 %). 

Marketing & Services -segmentin koko vuoden vertailukelpoinen käyttökate oli 126 miljoonaa euroa (103 milj.). Markkinakysynnän yleisestä laskusta huolimatta yksikkökatteemme olivat vahvat ja kasvatimme markkinaosuutta keskeisissä tuotteissamme.

Vuoden aikana jatkoimme kasvustrategiamme toteuttamista kolmessa uusiutuviin tuotteisiin perustuvassa liiketoiminnassamme, jotka ovat Aviation, Polymers and Chemicals ja Road Transportation. Teimme strategisen päätöksen investoida uuteen uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteettiin Rotterdamissa. Noin 1,9 miljardin euron laajennusinvestointi Rotterdamin jalostamoon kasvattaa Nesteen uusiutuvien tuotteiden kokonaiskapasiteettia 1,3 miljoonalla tonnilla vuodessa vuoden 2026 alkupuoliskoon mennessä ja nostaa uusiutuvien tuotteiden vuosikapasiteettimme Rotterdamissa 2,7 miljoonaan tonniin, josta uusiutuvan lentopolttoaineen (SAF) tuotantokyky on 1,2 miljoonaa tonnia. Lisäksi perustimme 50/50-yhteisjärjestelyn yhdysvaltalaisen Marathon Petroleumin kanssa. Yhteistoiminto tulee tuottamaan uusiutuvaa dieseliä Marathonin Martinezissa Kaliforniassa sijaitsevan jalostamon konversioprojektin valmistuttua. Nesteen kokonaisinvestoinnin suuruus on noin 0,9 miljardia euroa (1,0 mrd. dollaria). Projektin odotetaan kasvattavan Nesteen vuotuista uusiutuvien tuotteiden kapasiteettia hieman yli 1 miljoonalla tonnilla vuoden 2023 loppuun mennessä. Tavoitteena on saavuttaa ensimmäisen vaiheen täysi kapasiteetti vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Samalla jatkoimme vastuullisuusvisiomme toteuttamista ilmaston, luonnon monimuotoisuuden, ihmisoikeuksien, toimitusketjumme ja raaka-aineiden osalta.

Singaporen uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteetin kasvattamiseen tähtäävä investointihankkeemme saavutti mekaanisen valmiuden vuoden 2022 lopulla ja etenee aikataulussaan. Laajennuksen on määrä käynnistyä vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Laajennetussa Singaporen jalostamossa on myös mahdollisuus tuottaa jopa miljoona tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta vuodessa. Yhdessä Rotterdamin uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantohankkeen kanssa pyrimme saavuttamaan 1,5 miljoonan tonnin uusiutuvan lentopolttoaineen vuotuisen tuotantokapasiteetin vuoden 2024 alussa. Kun seuraava maailmanlaajuinen uusiutuvien tuotteiden jalostamomme Rotterdamissa on otettu käyttöön, uusiutuvan lentopolttoaineen tuotannon vuotuisen kokonaiskapasiteettimme ennustetaan kasvavan 2,2 miljoonaan tonniin vuoden 2026 loppuun mennessä.

Moody's antoi meille vahvan A3-luottoluokituksen, joka mahdollistaa rahoitusjärjestelyt strategian toteuttamisen tueksi.

Kaikki nämä toimenpiteet tukevat strategista muutostamme, ja olemme tyytyväisiä edistymiseemme tavoitteessamme tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa.” 

Konsernin neljännen neljänneksen 2022 tulos

Nesteen neljännen neljänneksen liikevaihto oli 6 562 miljoonaa euroa (4 968 milj.). Liikevaihdon kasvu johtui markkina- ja myyntihintojen noususta, jolla oli noin 1,6 miljardin euron positiivinen vaikutus, ja myyntimäärien laskusta, jolla oli noin 0,4 miljardin euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Lisäksi Yhdysvaltain dollarin vahvistumisella oli noin 0,4 miljardin euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli 894 miljoonaa euroa (591 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 415 miljoonaa euroa (418 milj.), mikä on osoitus erittäin hyvästä myynnin suorituskyvystä tiukoilla raaka-ainemarkkinoilla. Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 450 miljoonaa euroa (168 milj.). Kasvu johtui pääosin jalostusmarginaalien paranemisesta. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 21 miljoonaa euroa (22 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 4 miljoonaa euroa (-13 milj.).

Konsernin käyttökate oli 748 miljoonaa euroa (689 milj.). Käyttökatteeseen vaikuttivat varaston arvostustappiot, jotka olivat 200 miljoonaa euroa (voitot 128 milj.), sekä avoimien raaka-aine- ja valuuttajohdannaisten käypien arvojen muutokset, jotka olivat 48 miljoonaa euroa (-33 milj.). Tulos ennen veroja oli 563 miljoonaa euroa (500 milj.), ja tilikauden tulos oli 514 miljoonaa euroa (456 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,84 euroa (0,49), ja osakekohtainen tulos oli 0,67 euroa (0,60).

Konsernin tilikauden 2022 tulos

Nesteen liikevaihto vuonna 2022 oli 25 707 miljoonaa euroa (15 148 milj.). Liikevaihdon kasvu johtui markkina- ja myyntihintojen noususta, jolla oli noin 7,5 miljardin euron positiivinen vaikutus, ja myyntimäärien kasvusta, jolla oli noin 2,1 miljardin euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Lisäksi dollarin kurssin vahvistumisella oli noin 1,2 miljardin euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Liikevaihtoa heikensivät alhaisemmat myyntimäärät trading-toiminnoissa ja perusöljyliiketoiminnan myynti, joiden vaikutus oli yhteensä noin -0,2 miljardia euroa.

Konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli 3 537 miljoonaa euroa (1 920 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 1 762 miljoonaa euroa (1 460 milj.) eli suurempi kuin vuonna 2021. Kasvu johtui pääasiassa myyntimarginaalin kasvusta ja Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta, kun puolestaan kiinteät kustannukset nousivat. Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 1 654 miljoonaa euroa (353 milj.), johtuen jalostusmarkkinan paranemisesta ja myyntimäärien kasvusta. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 126 miljoonaa euroa (103 milj.). Kasvu johtui myyntimäärien ja yksikkökatteiden kasvusta. Muut-segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli -4 miljoonaa euroa (11 milj.).

Konsernin käyttökate oli 3 048 miljoonaa euroa (2 607 milj.). Käyttökatteeseen vaikuttivat varaston arvostustappiot, jotka olivat 352 miljoonaa euroa (voitot 573 milj.), sekä avoimien raaka-aine- ja valuuttajohdannaisten käypien arvojen muutokset, jotka olivat -131 miljoonaa euroa (106 milj.). Tulos ennen veroja oli 2 279 miljoonaa euroa (1 962 milj.), ja tilikauden tulos oli 1 891 miljoonaa euroa (1 774 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 3,04 euroa (1,54), ja osakekohtainen tulos oli 2,46 euroa (2,31).

Näkymät

Näkyvyys maailmantaloudessa on edelleen heikko korkean inflaation, alentuneiden kasvuodotusten ja jatkuvan geopoliittisen epävarmuuden seurauksena. Ukrainassa käytävä sota on vaikuttanut merkittävästi kansainvälisiin energiamarkkinoihin, ja energian hinnat ovat nousseet korkealle tasolle. Odotamme suuren epävakauden jatkuvan öljytuotteiden ja uusiutuvien raaka-aineiden markkinoilla, mikä tekee marginaalien ennustamisesta sekä öljytuotteissa että uusiutuvissa tuotteissa haastavaa.

Uusiutuvien tuotteiden ensimmäisen neljänneksen myyntimäärien odotetaan olevan matalammat kuin edellisellä neljänneksellä, koska niihin vaikuttaa Rotterdamin jalostamon kuukauden pituinen seisokki prosessiyksikössä joulukuun lopulla tapahtuneen tulipalon seurauksena. Odotettu myyntimäärä sisältää myös Martinez Renewables -yhteistoimintomme ensimmäiset volyymit Yhdysvalloissa. Jäte- ja tähderaaka-aineiden markkinoiden odotetaan pysyvän tiukkoina ja epävakaina, koska kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisen myyntimarginaalimme odotetaan olevan 825–925 dollaria tonnilta, jota tukee jätteiden ja tähteiden suotuisa hintataso vuoden alussa. Segmentin ensimmäisen neljänneksen kiinteiden kustannusten odotetaan olevan noin 10 miljoonaa euroa suuremmat kuin edellisellä neljänneksellä, johtuen kyvykkyyksien rakentamisesta tulevien kasvuhankkeidemme käynnistystä varten.

Uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitostemme käyttöasteiden ennustetaan pysyvän korkeina Rotterdamin kuukauden pituista seisokkia lukuun ottamatta. Rotterdamin seisokilla odotetaan olevan noin 85 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin koko vuoden vertailukelpoiseen käyttökatteeseen arvioitujen tuotantomenetysten ja korjauskustannusten perusteella. Vaikutus näkyy pääasiassa ensimmäisellä neljänneksellä.

Öljytuotteiden markkinat ovat edelleen epävakaat, ja niihin vaikuttaa Ukrainassa käytävä sota. Tämänhetkisten johdannaismarkkinoiden näkymien perusteella ensimmäisen neljänneksen kokonaisjalostusmarginaalimme odotetaan pysyvän vakaana mutta laskevan jonkin verran vuoden 2022 neljänteen neljännekseen verrattuna. Ensimmäisen neljänneksen myyntimäärien ennustetaan olevan suunnilleen edellisen neljänneksen tasolla.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta ensimmäisellä neljänneksellä. Hidastuvan talouden odotetaan heikentävän yleistä kysyntää jonkin verran.

Tämänhetkisten arvioidemme mukaan ja noin 85 %:n suojausasteen perusteella Nesteen efektiivisen EUR/USD-valuuttakurssin odotetaan olevan 1,05–1,07 vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

Neste odottaa konsernin koko vuoden 2023 rahavirtavaikutteisten investointien olevan noin 1,8 miljardia euroa. Luku ei sisällä mahdollisia yritysostoja.

Ehdotus osingonjaoksi

Nesteen osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa vähintään 50 % vertailukelpoisesta tilikauden voitosta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 3 824 miljoonaa euroa, eikä yhtiön taloudellisessa asemassa ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 vahvistetun taseen perusteella maksetaan varsinaista osinkoa 1,02 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,25 euroa osakkeelta, eli yhteensä 1,27 euroa osakkeelta. Varsinainen osinko maksetaan kahdessa erässä. Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan toisesta ylimääräisestä osingosta, 0,25 euroa osakkeelta, 31.10.2023 mennessä. Hallitus arvioi, että harkinnanvarainen toinen ylimääräinen osinko maksetaan, ellei liiketoimintaympäristössä tapahdu merkittävää heikkenemistä vuoden 2023 aikana.

Varsinaisen osingon ensimmäinen erä 0,51 euroa osakkeelta sekä ylimääräinen osinko 0,25 euroa osakkeelta, eli yhteensä 0,76 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä torstaina 30.3.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että varsinaisen osingon ensimmäinen erä ja ylimääräinen osinko maksetaan torstaina 6.4.2023.

Varsinaisen osingon toinen erä 0,51 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka varsinaisen osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä perjantaina 29.9.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että varsinaisen osingon toinen maksuerä maksetaan perjantaina 6.10.2023. Hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään varsinaisen osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät. 

Hallitus toteaa yhtiökokoukselle, että mikäli hallitus päättää maksaa toisen ylimääräisen osingon saamansa valtuutuksen perusteella, sen tarkoituksena on määritellä valtuutuksen perusteella maksettavan toisen ylimääräisen osingon täsmäytyspäivä ja maksupäivä siten, että ne ovat samat kuin varsinaisen osingon toisella maksuerällä.

Ehdotettu osingon enimmäismäärä, yhteensä 1,52 euroa osakkeelta, vastaa 3,5 %:n osinkotuottoa osakkeelle (laskettuna osakkeen hinnalla 43,02 euroa vuoden 2022 lopussa), ja se on 50 % Nesteen vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta vuonna 2022. Ehdotettu osingon enimmäismäärä vuonna 2023 on noin 1 167 miljoonaa euroa. Jos harkinnanvaraista toista ylimääräistä osinkoa, 0,25 euroa osakkeelta, ei makseta, osinko on yhteensä 1,27 euroa osakkeelta, joka vastaa 3,0 %:n osinkotuottoa (laskettuna osakkeen hinnalla 43,02 euroa vuoden 2022 lopussa), ja se on 42 % Nesteen vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta vuonna 2022, yhteensä noin 975 miljoonaa euroa.

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään tänään 8.2.2023 klo 15.00. Osallistujat saavat konferenssin puhelinnumeron ja yksilöllisen PIN-koodin rekisteröitymällä seuraavan linkin kautta: https://register.vevent.com/register/BI9035cc84e0b64e77b8be4000ae8ea40b. Puhelinkonferenssia voi myös seurata suorana webcast-lähetyksenä.

Lisätietoja:
Matti Lehmus, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, puh. 040 737 6633
Sijoittajasuhteet, puh. 050 458 8436

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2021 Nesteen liikevaihto oli 15,1 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: