28 Tammikuu 2022

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Nesteen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Pörssitiedote, 28.1.2022 klo 9.00

Neste Oyj:n yhtiökokouksen 4.4.2013 päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallituksen jäsenet

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Matti Kähkönen valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hänen lisäkseen hallitukseen ehdotetaan valittavan uudelleen nykyiset jäsenet John Abbott, Nick Elmslie, Martina Flöel, Jari Rosendal, Johanna Söderström sekä Marco Wirén. Wirén esitetään valittavaksi uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä olisi yhdeksän ja uusiksi jäseniksi valittaisiin Just Jansz ja Eeva Sipilä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Uusien ehdokkaiden lyhyt esittely on tämän tiedotteen liitteenä. Lisätietoja nimitystoimikunnan ehdottamista henkilöistä on lisäksi annettu yhtiön internetsivuilla www.neste.com.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että yhtiössä on pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2014 alkaen toiminut Jean-Baptiste Renard jää pois hallituksesta varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. "Jean-Baptisten pitkäaikainen panos hallituksessa ja sen valiokunnissa on ollut vahva ja arvokas. Esitän hänelle lämpimät kiitoksemme Nesteen hyväksi tehdystä työstä", sanoo nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kimmo Viertola.

“Nimitystoimikunta on arvioinut, että uudet jäsenet vahvistavat yhtiön kansainväliseen liiketoimintaan ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin liittyvää osaamista ja kokemusta”, Viertola jatkaa.

Hallituspalkkiot

“Nesteen hallituspalkkioita on korotettu vuonna 2008 ja pienempi tarkistus tehtiin vuonna 2020. Nimitystoimikunta on käsitellyt hallituspalkkioita, ja Suomen valtio on vuosi sitten sitoutunut puoltamaan nimitystoimikunnan yksimielisiä ehdotuksia yhtiökokouksissa. Tällä pyritään turvaamaan valtion ja kaikkien osakkeenomistajien suotuisaa arvonkehitystä kestävällä tavalla”, sanoo Viertola.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toteaa, että nyt tehty palkkioehdotus on osa ohjelmaa, jolla hallituksen palkkiot saatetaan verrokkiyhtiöiden vertailukelpoiselle tasolle. Nimitystoimikunta tuo tätä tarkoittavat ehdotukset vuosittain yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti.

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista on seuraava (vuoden 2021 palkkiot suluissa):

Vuosipalkkiot:

Hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteämääräiset vuosipalkkiot: 

 • hallituksen puheenjohtajalle 78 100 euroa (67 900), 
 • hallituksen varapuheenjohtajalle 54 400 euroa (49 600),
 • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 54 400 euroa (49 600) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, ja
 • hallituksen jäsenelle 37 900 euroa (35 700). 

Valiokuntapalkkiot:

Yllä mainittujen kiinteämääräisten vuosipalkkioiden lisäksi maksetaan uutena vuosipalkkiot valiokuntatyöstä seuraavasti: 

 • tarkastusvaliokunnan muulle jäsenelle kuin puheenjohtajalle kyseisestä tehtävästä 3 000 euroa,
 • henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle kyseisestä tehtävästä 5 000 euroa ja jäsenelle kyseisestä tehtävästä 2 000 euroa, ja
 • muun hallituksen päätöksellä perustetun valiokunnan puheenjohtajalle kyseisestä tehtävästä 5 000 euroa ja jäsenelle kyseisestä tehtävästä 2 000 euroa.  

Kokouspalkkiot:

Yllä mainittujen vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota seuraavasti:

 • 800 euroa (600) kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa, 
 • 1 600 euroa (1 200) kokoukselta, mikäli kokous on samassa maanosassa kuin hallituksen jäsenen kotimaa, ja
 • 2 400 euroa (1 200) kokoukselta, mikäli kokous on eri maanosassa kuin hallituksen jäsenen kotimaa.
 • Puhelimen tai muun tietoliikenneyhteyden avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.
 • Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskustannukset yhtiön yleisen matkustussäännön mukaisesti.

Maksaminen osakkeina:

Osa kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Neste Oyj:n osakkeina seuraavasti: 

Kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta 40 % maksetaan osakkeina ja loput rahana. Valiokunta- ja kokouspalkkiot maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa Neste Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2022 julkistuksesta. Jos osakkeiden hankkimista ja/tai toimittamista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan palkkio kokonaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankkimisesta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano ja päätöksenteko

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 20.9.2021. Siihen kuuluvat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti syyskuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat: osastopäällikkö Kimmo Viertola valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta nimitystoimikunnan puheenjohtajana sekä varatoimitusjohtaja ja sijoituksista vastaava johtaja Reima Rytsölä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta, pääjohtaja Outi Antila Kansaneläkelaitoksesta ja Nesteen hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen.

Nimitystoimikunta teki yllä mainitut ehdotukset yksimielisesti. Hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki ehdotuksen hallituksen puheenjohtajasta tai hallituksen jäsenten palkkioista.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään Nesteen vuoden 2022 yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, osastopäällikkö Kimmo Viertola, puh. 0295 160026.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: