Uusiutuvat ratkaisut
6.06.2022

Päättäväisyydellä mahdoton mahdolliseksi – jalostamo matkalla kohti hiilineutraaliutta

Jori Sahlsten
Tuotantojohtaja

Olemme asettaneet tavoitteeksemme tehdä Nesteen Porvoon jalostamosta Euroopan vastuullisin vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa koko yhtiön tasolla hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraaliudella viitataan toimintaan, jossa CO2-päästöjä eli hiilidioksidipäästöjä tuotetaan vain sen verran kuin niitä pystytään sitomaan ilmakehästä. Saavuttaaksemme hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä jatkamme päästövähennystoimien priorisointia ja toteuttamista tuotantotoimipaikoillamme. Tuotannon päästöt, joita ei voida vähentää, kompensoidaan luotettavilla menetelmillä.

Hiilineutraalin tuotannon saavuttaminen kuulostaa perinteiselle öljynjalostamolle lähes  mahdottomalta – me Nesteellä kuitenkin uskomme sen olevan saavutettavissa ja olemme jo päässeet työssämme määrätietoisesti alkuun. Meillä on vahva tahto investoida ja kehittää Porvoon jalostamon toimintaa vähäpäästöisempään suuntaan. Liiketoiminnan kehittäminen kohti kestävän kehityksen edelläkävijyyttä edellyttää meiltä kunnianhimoa ja sitoutumista, vanhojen käytäntöjen haastamista ja uuden oppimista. Saavutamme tavoitteemme vain yhteistyössä henkilöstömme ja kumppaniemme kanssa.

Jalostusteollisuus on yksi energiaintensiivisimmistä toimialoista. Porvoon jalostamon kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2021 olivat 2,2 MtCO2. Laitoskohtaisesti tarkasteltuna ne ovat Suomen päästökauppasektorin toiseksi suurimmat päästöt. Meillä on näin ollen merkittävä rooli koko Suomen päästöjen vähentämisessä. 

Kuva: Porvoon jalostamon jalostustoiminnan suorat (Scope 1) ja epäsuorat ostoenergiaan liittyvät (Scope 2) kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2021.

 

Miksi jalostamolla syntyy päästöjä? 

Monet öljynjalostuksen prosessivaiheet vaativat korkeaa lämpötilaa, ja iso osa jalostuksen päästöistä syntyy jalostamon omassa lämmöntuotannossa, johon hyödynnetään jalostuksen sivutuotteena syntyvää polttokaasua. Lisäksi päästöjä aiheutuu erityisesti vedyn tuotannossa, joka on Porvoon jalostamon suurin yksittäinen päästölähde. Vetyä tarvitaan erityisesti jalostamaan raskaita jakeita kevyemmiksi, esimerkiksi liikennekäyttöön soveltuviksi polttoaineiksi. 

Yli sata tunnistettua toimenpidettä päästöjen vähentämiseksi 

Meillä on käynnissä useita kymmeniä hankkeita päästöjen vähentämiseksi, ja olemme tunnistaneet jo yli 100 toimenpidettä päästöjen vähentämiseen. Keskeisimpiin lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimenpiteisiin kuuluvat uusiutuvan sähkön käyttöönotto ja energiatehokkuuteen tähtäävät toimenpiteet. Pidemmällä aikavälillä keskitymme muun muassa uusien vähäpäästöisten tekniikoiden ja innovaatioiden, kuten vihreän vedyn, käyttöönottoon sekä hiilidioksidin talteenoton ja hyötykäytön mahdollisuuksien tutkimiseen.

Kuva: Nesteen hiilineutraalin tuotannon tiekartta. Nesteen tavoitteena on vähentää Scope 1 ja 2 -päästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tasoon verrattuna ja saavuttaa hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä.

Vuoden 2022 alusta alkaen kaikki Porvoon jalostamolla käytetty sähkö on ollut uusiutuvaa. Käytämme jalostamolla sekä tuulisähköä että vesivoimaa. 

Jalostamon energiatehokkuuden parantaminen on tärkeässä roolissa tavoitteemme saavuttamisessa. Nesteen Porvoon jalostamon energiatehokkuutta parannetaan muun muassa sähköistämällä höyry- tai kaasukäyttöisiä prosesseja ja laitteita sekä tehostamalla energian hallintaa tuotantoprosessien eri vaiheissa, esimerkiksi optimoimalla prosessiyksiköiden välisten virtojen jäähdytystä ja lämmitystä. Uusia laiteinvestointeja tehdessämme arvioimme eri vaihtoehtoja niiden aiheuttamien päästöjen mukaan, sillä uudet vähäpäästöiset teknologiat mahdollistavat myös paremman energiatehokkuuden. 

Uusiutuvan vedyn hanke etenee suunnitellusti

Yksi mielenkiintoisimmista pitkän aikavälin hankkeistamme Porvoon jalostamolla on innovaatioprojekti, joka keskittyy vihreän vedyn tuotantoon sekä hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin. EU:n innovaatiorahasto on myöntänyt Nesteelle 88 miljoonan euron rahoituksen vihreään vetyyn ja hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin liittyvään SHARC (Sustainable Hydrogen and Recovery of Carbon) -hankkeeseen, jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä nopeasti ja tehokkaasti Porvoon jalostamolla. 

SHARC on puhtaan vedyn hanke, jonka keskiössä ovat elektrolyysivedyn tuotanto ja hiilidioksidin talteenotto, millä vähennetään vedyn tuotannon päästöjä Porvoon jalostamolla. Hankkeen myötä jalostamon vedyn tuotannosta noin neljännes muutettaisiin vähäpäästöiseksi, ja mahdollisuus on saavuttaa jopa yli 4 miljoonan tonnin vähennykset hiilidioksidipäästöissä ensimmäisen 10 vuoden aikana, eli noin 0,4 MtCO2 vuodessa. Tällä hetkellä soveltuvuustutkimusvaiheessa oleva SHARC on tärkeä osa toimiamme kehittää Porvoon jalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä. Toteutuessaan hanke edistäisi myös vahvasti sekä Suomen että EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Lyhyesti Porvoon jalostamosta

  • Neste toimii Porvoossa osana Kilpilahden teollisuusaluetta, joka on Pohjoismaiden suurin kemian alan keskittymä. 

  • Nesteen toimintoja Porvoossa ovat jalostamo, säiliöalue, satama ja jakeluterminaali. Jalostamotoimintojen lisäksi Porvoossa sijaitsevat myös Neste Engineering Solutions (insinööri- ja suunnittelutoimisto) ja Nesteen pääasiallinen tutkimus- ja kehitysyksikkö. 

  • Porvoossa työskentelee hieman yli 2 000 nesteläistä, joista jalostamolla noin 1 000 henkilöä. 

  • Porvoon jalostamon ensimmäiset yksiköt otettiin käyttöön vuonna 1965. 

  • Porvoossa jalostetaan raakaöljystä puhtaita rikittömiä tuotteita sekä jätteistä ja tähteistä Neste MY Uusiutuva Diesel™ -polttoainetta, Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine™ -tuotetta sekä Neste RE™ raaka-ainetta korvaamaan fossiilisia raaka-aineita polymeerien ja kemikaalien valmistuksessa.

  • Tutustu Porvoon jalostamoon tarkemmin >>