Yritysasiakkaan maksuvälinehakemus

YRITYSASIAKKAAN MAKSUVÄLINESOPIMUS

MAKSUVÄLINEEN KÄYTTÖEHDOT (versio 1/2016)

1. MÄÄRITELMIÄ

Näissä sopimusehdoissa:

1.1. “Asiakas” tarkoittaa elinkeinonharjoittajaa, joka on hakenut Nesteeltä Maksuvälinehakemuksella Maksuvälinettä ja, jonka hakemuksen Neste on hyväksynyt.

1.2. “Asiakaspalvelu” tarkoittaa Nesteen Asiakaspalvelua, jonka yhteystiedot ja palveluajat löytyvät Nesteen Internetsivuilta. Asiakaspalvelun sähköpostiosoite on kortit@neste.com.

1.3. “Neste Prepaid” tarkoittaa Maksuvälinettä, jolla tehtävät ostot on Asiakkaan maksettava Nesteelle ennen ostotapahtumaa.

1.4. “Etätunnistuslaite” tarkoittaa Nesteen Asiakkaalle tämän maksuvälinesopimuksen mukaiseen käyttöön antamaa Asiakkaan ajoneuvoon asennettavaa etätunnistuslaitetta.

1.5. “Truck+-palvelu” tarkoittaa etätunnistuslaitteella tapahtuvaa kortitonta tankkausta sekä siihen liittyviä palveluita.

1.6. “Kortti” tarkoittaa Nesteen Asiakkaalle tämän Maksuvälinesopimuksen mukaiseen käyttöön antamaa Neste yrityskorttia.

1.7. “Maksuaikakortti” tarkoittaa Maksuvälinettä, jolla tehtävät ostot Asiakas maksaa Maksuvälinesopimuksen ehtojen mukaisesti tietyn maksuajan kuluessa laskutusjakson päättymisestä.

1.8. “Maksuväline” tarkoittaa Korttia, Etätunnistuslaitetta ja Mobiilimaksupalvelussa käytettyä sovellusta yhdessä ja erikseen. Maksuvälineellä Asiakas voi maksaa Tuotteen Nesteelle tai Nesteen ilmoittamissa muissa ostopaikoissa muun tuotteen tai palvelun myyjälle.

1.9. “Mobiilimaksupalvelu” tarkoittaa Nesteen tuottamalla älypuhelimen sovelluksella tapahtuvaa kortitonta tankkausta sekä siihen liittyviä palveluita.

1.10. “Maksuvälineen Käyttöehdot” tarkoittaa näitä yleisiä sopimusehtoja, siinä muodossa kuin ne kulloinkin ovat. Maksuvälineen Käyttöehdot muodostavat kiinteän osan Maksuvälinesopimusta.

1.11. “Maksuvälinehakemus” tarkoittaa Nesteen vakiomuotoista hakemuslomaketta tai sähköistä hakemusta ja allekirjoitusta, johon nämä Maksuvälineen Käyttöehdot on liitetty ja, jolla Asiakas voi hakea Maksuvälinettä.

1.12. “Maksuvälinesopimus” tarkoittaa Nesteen ja Asiakkaan välistä Maksuvälineen Käyttöehtojen kohdan 2 mukaisesti syntynyttä sopimusta.

1.13. “Nesteen Internetsivut” tarkoittaa Nesteen internetsivustoa, joka on Maksuvälineen Käyttöehtojen voimaantullessa osoitteessa www.neste.fi.

1.14. “Neste Info’’ tarkoittaa Nesteen infopalvelua, jonka puhelinnumero on 0800 196 196 (24h).

1.15. “Neste” tarkoittaa Neste Markkinointi Oy:tä (Y-tunnus: 1626490-8).

1.16. “Sopijapuoli” ja ”Sopijapuolet” tarkoittaa Asiakasta ja Nestettä yksin tai yhdessä.

1.17. “Tunnusluku” Nesteen Asiakkaalle lähettämää henkilökohtaista tunnuslukua.

1.18. “Tuote” tarkoittaa Asiakkaan kulloinkin Nesteeltä Maksuvälinettä käyttäen ostamaa tuotetta ja/tai tuotteeseen liittyvää palvelua.

1.19. *) ’Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö’ tarkoittaa kulloinkin voimassaolevassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettua poliittisesti vaikutusvaltaista henkilöä.

1.20. **) ’Tosiasiallinen edunsaaja’ tarkoittaa kulloinkin voimassaolevassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettua tosiasiallista edunsaajaa.

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2.1. Asiakas voi hakea Maksuvälinettä täyttämällä Maksuvälinehakemuksen ja toimittamalla sen Nesteelle tai Nesteen edustajalle. Asiakkaan tulee täyttää Maksuvälinehakemuksen ja sen liitteiden kaikki kohdat huolellisesti. Allekirjoittamalla Maksuvälinehakemuksen Asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Maksuvälineen Käyttöehtoja.

2.2. Asiakas hyväksyy, että Neste hankkii omalla kustannuksellaan Asiakkaasta luottotiedot.

2.3. Neste varaa itselleen oikeuden olla hyväksymättä Maksuvälinehakemusta mistä syystä tahansa. Maksuvälinesopimus tulee voimaan Nesteen lähetettyä Maksuvälineen Asiakkaalle.

3. MAKSUVÄLINEEN TOIMITTAMINEN

3.1. Neste toimittaa Kortin ja Tunnusluvun Asiakkaalle postitse Asiakkaan Maksuvälinehakemuksessa ilmoittamia yhteystietoja käyttäen eri toimituksina.

3.2. Mikäli Asiakas on Maksuvälinehakemuksella hakenut Etätunnistuslaitetta ja Neste on Maksuvälinehakemuksen hyväksynyt, ottaa Neste Asiakkaaseen yhteyttä Etätunnistuslaitteen asennuksen ajan ja paikan sopimiseksi. Asiakas vastaa asennuksen kustannuksista Nesteen ilmoittaman hinnaston mukaisesti. Asiakas voi myös halutessaan asentaa Etätunnistuslaitteen itse, jolloin Asiakas sitoutuu noudattamaan asennuksessa Nesteen ohjeita ja suorittamaan asennuksen huolellisesti. Asiakas vastaa mahdollisista vahingoista, mikäli Asiakas asentaa Etätunnistuslaitteen virheellisesti tai vastoin ohjeita.

4. MAKSUVÄLINEEN SÄILYTTÄMINEN

4.1. Asiakkaan velvollisuus huolehtia Maksuvälineestä ja Tunnusluvusta alkaa, kun hän vastaanottaa ne. Asiakkaan tulee säilyttää Maksuvälinettä ja Tunnuslukua huolellisesti sekä erillään toisistaan siten, että ne eivät ole saatavilla samanaikaisesti esimerkiksi valvomattomassa ajoneuvossa. Asiakkaan tulee tallentaa itselleen Kortin numerosarja turvallisuussyistä.

5. MAKSUVÄLINEEN KÄYTTÖ JA SEN ESTÄMINEN

5.1. Neste ei takaa sitä, että Maksuväline olisi aina käytettävissä ja toiminnassa.

5.2. Asiakkaan Maksuvälinehakemuksessa ilmoittama euromääräinen käyttöraja kuukaudessa on Asiakkaan enimmäiskäyttöraja ja Nesteellä on oikeus olla toteuttamatta myyntitapahtumaa, mikäli enimmäismäärä saavutetaan.

5.3. Kortti käy maksuvälineenä ostorajoitustensa mukaisesti Neste -verkostossa Suomessa ja ulkomailla erikseen ilmoitetuissa ostopaikoissa. Etätunnistuslaite käy maksuvälineenä ostorajoitustensa mukaisesti nimetyillä Neste-asemilla Suomessa. Kertaoston enimmäismäärät sekä verkosto- ja hinnoittelujärjestelmän periaatteet ovat saatavilla Nesteen Internetsivuilla.

5.4. Nesteellä on oikeus muuttaa Maksuvälineiden ja yksittäisen Asiakkaan ostorajoituksia ja/tai käyttörajoja ja/tai käyttöpaikkoja. Nesteellä on oikeus yksipuolisesti muuttaa haettua/myönnettyä käyttörajaa tai muuttaa Maksuaikakortti Neste Prepaid -kortiksi tai muuttaa Neste Prepaid -kortti Maksuaikakortiksi.

5.5. Suorittaessaan maksutapahtuman Kortilla, Asiakas hyväksyy ostoksensa joko allekirjoittamalla ostotositteen tai syöttämällä Tunnusluvun. Ostotosite tulee säilyttää. Suorittaessaan maksutapahtuman Etätunnistuslaitteella, Asiakas hyväksyy ostoksen asettamalla tankkauspistoolin ajoneuvonsa polttoainetankkiin.

5.6. Neste voi kieltäytyä toteuttamasta myyntitapahtumaa, mikäli Neste Prepaid -kortin saldo ei ole riittävä tai mikäli Maksuvälineen käyttöraja ylittyy.

5.7. Nesteellä on oikeus estää Maksuvälineen käyttö, jos:

i. Maksuvälineen käytön turvallisuus on vaarantunut;

ii. on syytä epäillä, että Maksuvälinettä käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti; tai

iii.vaara siitä, että Asiakas ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan, on Nesteen arvion mukaan kohonnut.

5.8. Kortti on voimassa siihen merkittyyn ajankohtaan asti. Nesteellä on oikeus muuttaa tai rajoittaa voimassaoloaikaa. Mikäli Asiakas ei ole käyttänyt Korttia voimassaoloajan päättymistä edeltäneiden kymmenen (10) kalenterikuukauden aikana, ei Neste toimita Asiakkaalle uutta Korttia.

5.9. Ruotsin kruunun määräiset ostot muunnetaan euroiksi Nordea Pankki Suomi Oyj:n antaman ostopäivän setelivaluutan myyntikurssin mukaan. Venäjän ruplan määräiset ostot muunnetaan euroiksi Venäjän keskuspankin antaman kirjanpidollisen kurssin mukaan.

6. VASTUU MAKSUVÄLINEELLÄ TEHDYISTÄ OSTOISTA

6.1. Asiakkaalla on oikeus käyttää Maksuvälinettä ainoastaan Asiakkaan omiin ostoihin. Asiakas vastaa Maksuvälineellä suoritetuista ostoista myös siltä osin, kun käyttöraja tai Neste Prepaid -saldo on ylitetty riippumatta siitä, kuka Maksuvälinettä on käyttänyt.

6.2. Asiakas vastaa Maksuvälinettä käyttäen tehdyistä ostoista vielä senkin jälkeen, kun Asiakaspalvelu on vastaanottanut katoamisilmoituksen, mikäli ostot on tehty Tunnuslukua käyttäen tai Maksuvälineellä, jota Asiakas ei ole Maksuvälineen Käyttöehtojen 16.1 kohdan mukaisesti poistanut käytöstä. Muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa Asiakkaan vastuu Maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä lakkaa, kun Asiakaspalvelu on vastaanottanut katoamisilmoituksen ja Maksuvälineen yksilöimiseksi tarvittavat tiedot.

7. MAKSUVÄLINEEN KATOAMINEN

7.1. Asiakkaan tulee ilmoittaa Maksuvälineen katoamisesta välittömästi Neste Infoon. Katoamisilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot: ilmoittajan nimi, yritys, puhelinnumero virka-aikana, Maksuvälineen yksilöintiä varten tarvittavat tiedot, kuten Kortin numerosarja ja tieto siitä, onko Tunnusluku ollut saatavilla Kortin yhteydessä. Lisäksi Asiakkaan on Etätunnistuslaitteen kadotessa ilmoitettava ajoneuvon rekisterinumero. Neste maksaa kadonneen Kortin löytäjälle kulloinkin voimassaolevan löytöpalkkion, joka veloitetaan Asiakkaalta.

8. MAKSUVÄLINEEN LUOVUTTAMINEN

8.1. Maksuvälinettä ei saa luovuttaa uudelle omistajalle liikkeen luovutuksen, yrityskaupan tai ajoneuvon luovutuksen yhteydessä. Mikäli Asiakas tämän ehdon vastaisesti kuitenkin luovuttaa Maksuvälineen kolmannelle osapuolelle, on Asiakas vastuussa kolmannen osapuolen ostoista.

8.2. Mikäli Asiakas luopuu ajoneuvon, johon on asennettu Etätunnistuslaite, hallinnasta esimerkiksi myymällä sen tai poistamalla sen käytöstä, tulee Asiakkaan ennen ajoneuvon hallinnasta luopumista ilmoittaa asiasta Asiakaspalveluun sekä poistaa Etätunnistuslaite kohdan 16.1 mukaisesti. Asiakas vastaa Etätunnistuslaitteella tehdyistä ostoista, kunnes siitä luopumisesta on tehty edellä kuvattu ilmoitus ja se on poistettu käytöstä.

9. ASIAKKAAN TIEDOT

9.1. Asiakkaan tulee ilmoittaa muutoksista Yrityskorttihakemuksessa ilmoittamiinsa tietoihin Nesteelle välittömästi. Mikäli Asiakkaan kaupparekisteriin merkitty toiminimi tai yhtiömuoto/Y-tunnus muuttuu, tulee Asiakkaan toimittaa uusi Neste Maksuvälinehakemus Asiakaspalveluun. Kohtaan ”lisätietoja” merkitään aikaisempi nimi ja asiakasnumero. Asiakkaan tulee toimittaa vanha Kortti kahtia leikattuna Asiakaspalveluun ja poistaa Etätunnistuslaite ehdon 16.1 mukaisesti käytöstä.

9.2. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Nesteelle arvonlisäverovelvollisuutensa.

9.3. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Nesteelle välittömästi, mikäli Asiakkaan arvonlisäverovelvollisuudessa tapahtuu muutos.

9.4. Asiakkaan tulee ilmoittaa Nesteelle välittömästi Asiakkaan omistuksessa tapahtuneista olennaisista muutoksista.

9.5. Nesteellä on oikeus luovuttaa tätä Maksuvälinesopimusta koskevia Asiakkaan tietoja konsernin sisällä. Tietojen luovuttaminen on mahdollista edellyttäen, että tiedon saaja on lain nojalla velvollinen tai sopimusteitse sitoutuu ennen tietojen saamista pitämään tiedot luottamuksellisina siten kuin sovellettavassa sääntelyssä kulloinkin edellytetään.

9.6. Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

10. MAKSUT

10.1. Neste perii Asiakkaalta kulloinkin määrittelemänsä kuukausittaisen tilinhoitomaksun sekä korvauksen Truck+ -palvelun tarjoamisesta. Korvaus voi muodostua kertaveloituksesta tai kiinteästä perusmaksusta ja kuukausiveloituksesta sen mukaan, miten Neste ja Asiakas sopivat. Nesteellä on tämän lisäksi oikeus periä Asiakkaalta Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä selvitystöistä ja palveluista palvelukohtaisesti kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaiset palvelumaksut.

10.2. Neste perii Asiakkaalta kulloinkin määrittelemänsä kuukausittaisen tilinhoitomaksun sekä korvauksen mobiilimaksupalvelun tarjoamisesta.

10.3. Neste Prepaid -asiakkaalta peritään joka kuukausi kulloinkin voimassaoleva tilinhoitomaksu.

10.4. Lisätietoa maksuista löytyy Nesteen Internetsivuilta.

11. MAKSUEHDOT JA MAKSUVIIVÄSTYKSEN SEURAAMUKSET

11.1. Neste laskuttaa muulla Maksuvälineellä kuin Neste Prepaid -kortilla tehdyt ostot ja muut Maksuvälinesopimuksen mukaiset maksut kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa Nesteen käytännön mukaisesti. Laskutusjaksojen päättymispäivät ovat kunkin kuukauden 15. sekä viimeinen päivä.

11.2. Maksuaika on 14 vuorokautta laskutusjakson päättymisestä, kuitenkin niin, että 15. päivän lasku erääntyy viimeistään saman kuukauden viimeisenä työpäivänä. Nesteellä on oikeus muuttaa laskutusjaksoa ilmoittamalla siitä Asiakkaalle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutosajankohtaa. Laskuun liittyvät huomautukset on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä uhalla, ettei myöhemmin tehtyä huomautusta oteta huomioon.

11.3. Neste Prepaid -asiakkaalle toimitetaan arvonlisäverolain 209 e §:n vaatimusten mukainen tosite toteutuneista ostoista vähintään yhden (1) kerran kuukaudessa.

11.4. Neste Prepaid -kortilla tehtävät ostot Asiakas maksaa Nesteelle ennen ostotapahtumaa. Saldon lataus suoritetaan Nesteen Internet sivulla omien pankkitunnusten avulla. Nesteellä ei ole velvollisuutta palauttaa Asiakkaan etukäteen suorittamia maksuja sopimussuhteen aikana.

11.5. Maksuvälinesopimuksen mukaiset maksut ja tuotteiden ja/tai palveluiden myyntihinnat eivät sisällä arvonlisäveroa ja niihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan mukaisesti laskutuksen yhteydessä samalla laskulla kuin maksut laskutetaan. Arvonlisävero tulee maksaa Maksuvälinesopimuksessa sovittujen maksuehtojen mukaisesti.

11.6. Viivästyneelle maksulle on maksettava eräpäivästä lukien viivästyskorkoa, joka on määrältään 16 % vuodessa. Lisäksi Asiakas on velvollinen maksamaan Nesteen kulloinkin voimassaolevat maksumuistutus- ja perintäkulut. Laskutusvaluuttana käytetään euroa.

11.7. Nesteellä on oikeus pidättää erääntynyt saatava Neste Prepaid -korttien saldosta Asiakkaan maksusuoritukseen asti.

11.8. Asiakas sitoutuu maksamaan kaikki Maksuvälinesopimukseen perustuvat laskut täysimääräisinä, eikä Asiakkaalla ole minkäänlaista vähennys- tai kuittausoikeutta mahdollisten vastasaataviensa tai Tuotteeseen tai toimitukseen liittyvän reklamaationsa perusteella.

11.9. Nesteellä on oikeus vaatia Asiakkaalta hyväksyttävä vakuus. Lisäksi Nesteellä on oikeus periä Asiakkaalta vakuuden hoitamiseen liittyvät kohtuulliset kulut.

12. LASKUTUS

12.1. Neste laskuttaa muulla Maksuvälineellä kuin Neste Prepaid -kortilla tehdyt ostot Asiakkaalta verkkolaskulla. Asiakas vastaa laskun käsittelystä ja maksamisesta eräpäivään mennessä siitä hetkestä alkaen, kun Neste on toimittanut laskun Asiakkaan ilmoittamia välitystietoja käyttäen. Neste ei vastaa Asiakkaan operaattorin ja Asiakkaan välisestä tiedonsiirrosta, eikä siinä mahdollisesti esiintyvistä ongelmista aiheutuvista vahingoista. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Nesteelle välitystietojen muutoksista 14 päivää ennen muutoksen voimaantuloa sähköpostitse. Verkkolaskutus tulee voimaan, kun välitystiedot on syötetty Nesteen järjestelmiin, mutta kuitenkin aikaisintaan Asiakkaan operaattorin reitityksen valmistuttua. Neste varaa itselleen kohtuullisen ajan välitystietojen käsittelyyn. Lisätietoa verkkolaskutuksesta on saatavilla Nesteen Internetsivustolta tai Asiakaspalvelusta.

12.2. Mikäli Asiakas haluaa vastaanottaa laskunsa paperisena tai ei ole ilmoittanut Nesteelle verkkolaskun lähettämistä varten tarvittavia tietoja, Neste toimittaa laskun Asiakkaalle paperisena Asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

13. MAKSUVÄLINEELLÄ OSTETTAVIEN TUOTTEIDEN MYYNTIEHDOT

13.1. Kun Asiakas ostaa Tuotetta Nesteen omasta verkostosta, on Tuotteen myyntihinta Nesteen kulloinkin voimassa oleva tankkaushetken mukainen hinta, elleivät Neste ja Asiakas ole kirjallisesti erikseen muuta sopineet.

13.2. Nesteellä on yksipuolinen oikeus vapaasti muuttaa Tuotteiden päivittäistä myyntihintaa.

13.3. Neste takaa, että Nesteen omassa verkostossa Tuotteen laatu toimitushetkellä on vähintään tuotetiedotteen mukainen. Neste ei anna Tuotteesta mitään muuta takuuta, ei nimenomaista eikä hiljaista, eikä vastaa Tuotteen soveltumisesta mihinkään erityiseen tarkoitukseen tai tarkoitukseen, johon Tuotteita tai vastaavia tuotteita yleensä käytetään.

13.4. Kun Asiakas käyttää Maksuvälinettä tuotteiden tai palveluiden maksamiseen muualla kuin Nesteen omassa verkostossa, ei Neste ole tuotteiden tai palveluiden myyjä, eikä vastaa tuotteen laadusta tai muistakaan myyjän velvoitteista.

14. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

14.1. Maksuvälinesopimus jatkuu kunnes jompikumpi Sopijapuoli irtisanoo sen. Asiakas voi irtisanoa Maksuvälinesopimuksen päättyväksi välittömästi. Nesteen irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi.

14.2. Neste Prepaid -asiakkaalla on oikeus saada palautuksena korteille lataamansa saldon kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun sopimus on irtisanottu. Sopimuksen päättyessä Nesteellä on oikeus kuitata saatavansa mahdollisesti asiakkaalle palautettavista maksuista.

15. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

15.1. Neste voi purkaa Maksuvälinesopimuksen päättymään välittömästi, mikäli (i) Asiakas ei ole maksanut laskuaan eräpäivään mennessä; (ii) Asiakas on syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen; (iii) Asiakas on hakeutunut tai haettu konkurssiin, yrityssaneeraukseen, selvitystilaan, velkajärjestelyyn tai johonkin vastaavaan menettelyyn tai jos Asiakkaan omistus on olennaisesti muuttunut tai se on muuten joutunut sellaiseen taloudelliseen tilaan, ettei sen voida Nesteen kohtuullisen harkinnan mukaan katsoa kykenevän täyttämään sopimusvelvoitteitaan, (iv) mikäli Asiakas (tosiasiallinen edunsaaja ja/tai Asiakkaasta vähintään 50 % omistava taho) on asetettu tai tullaan asettamaan kauppapakotelistalle, kuten Suomen, Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan unionin ja/tai Yhdysvaltojen (OFAC) pakotelistalle.

16. TOIMENPITEET SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ

16.1. Asiakas on velvollinen palauttamaan Kortin kahtia leikattuna Asiakaspalveluun ja poistamaan Etätunnistuslaitteen käytöstä Nesteen ohjeiden mukaisesti Maksuvälinesopimuksen päättyessä välittömästi tai Maksuvälineen vaihtuessa uuteen, välittömästi uuden Maksuvälineen saatuaan.

16.2. Maksuvälinesopimuksen päättyessä, on Nesteellä oikeus vaatia suoritusta saatavistaan sovittuine korkoineen, vaikkei saatava muutoin olisikaan erääntynyt.

17. VASTUU SOPIMUSRIKKOMUKSESTA

17.1. Neste ei vastaa Asiakkaalle sopimusrikkomuksesta aiheutuvasta välillisestä vahingosta, kuten saamatta jääneestä voitosta, liiketoiminnan vähentymisestä tai keskeytymisestä tai muun omaisuuden kuin myydyn tavaran vahingoittumisesta.

17.2. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Neste ei vastaa mistään tappioista, varallisuus-, esine-, ympäristö- tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat Tuotteelle luonteenomaisista haitoista.

17.3. Tämän Maksuvälinesopimuksen mukaiset vastuunrajoitukset ovat kunkin Sopijapuolen osalta päteviä vain, jos (i) Sopijapuoli ei ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti eikä vahinko johdu Sopijapuolen törkeästä huolimattomuudesta, (ii) vastuun rajoittaminen on lain mukaan mahdollista, ja (iii) Sopijapuoli ei ole aiheuttanut vahinkoa rangaistavaksi säädetyllä teolla.

18. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

18.1. Asiakas ei ole oikeutettu siirtämään Maksuvälinesopimusta kolmannelle.

18.2. Nesteellä on kuitenkin oikeus siirtää tämä Maksuvälinesopimus kolmannelle kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen Asiakasta kuulematta edellyttäen, ettei Asiakkaan asema heikenny ja että siirronsaajalla on mahdollisesti tarvittava toimilupa.

18.3. Nesteellä on oikeus käyttää edustajaa Maksuvälinesopimuksen mukaisten toimenpiteiden ja velvoitteidensa täyttämisessä.

19. MUUTOKSET MAKSUVÄLINEEN KÄYTTÖEHTOIHIN

19.1. Nesteellä on oikeus muuttaa Maksuvälineen Käyttöehtoja ja niiden mukaisia maksuja yksipuolisesti, mikäli Asiakkaan velvollisuudet eivät muutoksen vuoksi olennaisesti lisäänny. Maksuja voidaan korottaa esimerkiksi sillä perusteella, että Nesteen palvelun toteuttamiseen liittyvät kulut tai kustannukset ovat nousseet.

19.2. Muutos tulee voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun kirjallinen ilmoitus on toimitettu Asiakkaalle.

19.3. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutosta, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa Maksuvälinesopimus päättymään muutoksen voimaantulohetkestä alkaen ilmoittamalla tästä Nesteelle ennen muutoksen voimaantulohetkeä.

20. MUUT EHDOT

20.1. Tuotteiden käyttöturvallisuus- ja tuotetiedotteet ovat tulostettavissa Nesteen Internetsivuilta tai Asiakkaan pyynnöstä saatavilla Asiakaspalvelusta. Omistusoikeus ja vaaranvastuu Tuotteeseen siirtyvät Myyjältä Asiakkaalle Tuotteen tankkaushetkellä polttoaineen osalta ja muiden Tuotteiden osalta ostohetkellä.

20.2. Asiakas hyväksyy sen, että Neste tallentaa kaikki Asiakaspalvelun kanssa käydyt puhelut. Lisätietoja Nesteen asiakaspuheluiden tallentamisesta, Tuotteista ja palveluista, hinnoista ja Nesteen käyttämistä lisistä on saatavissa Nesteen Internetsivuilta sekä Asiakaspalvelusta.

21. SOVELLETTAVA LAKI

21.1. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

22. OIKEUSPAIKKA JA MUUT EHDOT

22.1. Maksuvälinesopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli suomi. Välimiesten lukumäärä on yksi (1) ja välimiehen nimittää Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Mikäli riidan intressi kuitenkin ylittää yksi (1) miljoonaa euroa on välimiesten lukumäärä kolme (3) joista yhden (1) nimeää kantaja ja yhden (1) nimeää vastaaja. Kolmannen välimiehen, joka toimii välimiesmenettelyn puheenjohtajana, nimeävät edellä mainitut kaksi (2) välimiestä yhdessä. Mikäli välimiehet eivät pääse sovintoon kolmannesta välimiehestä, nimeää tämän Keskuskauppakamarin välityslautakunta.

22.2. Kohdasta 22.1 huolimatta Sopijapuolilla on oikeus harkintansa mukaan periä erääntyneitä saataviaan Espoon käräjäoikeudessa.

22.3. Neste Markkinointi Oy:n maksupalvelulain mukaista maksupalvelujen tarjoamista valvovat seuraavat viranomaiset:

Finanssivalvonta
Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8
PL 103, 00101 Helsinki
Puhelin 010 831 51
www.finanssivalvonta.f