Ohjeita polttoaineiden turvalliseen käsittelyyn

Polttoaineet ovat terveydelle ja ympäristölle vaarallisia kemikaaleja, joiden käsittelyssä ja varastoinnissa on tarpeen huomioida turvallisuus erityisen huolellisesti. Seuraavassa on ohjeita ja vinkkejä polttoaineiden turvalliseen käsittelyyn. 

Säilytä vaaralliset kemikaalit aina niille tarkoitetuissa, alkuperäisissä ja suljetuissa pakkauksissa. Älä koskaan siirrä polttoaineita tai muita vaarallisia kemikaaleja juomapulloon tai muuhun elintarvikeastiaan. Jos joudut siirtämään kemikaalia toiseen pakkaukseen, muista aina merkitä vähintään kemikaalin nimi selvästi uuteen pakkaukseen. Polttoaineiden varastointiastioiden tulee aina olla tähän käyttöön tarkoitettuja. Tietyt polttoaineet ovat voimakkaita liuottimia ja ne voivat haurastuttaa tai jopa sulattaa tiettyjä muovilaatuja.

 

Turvallinen tapa varastoida on

 • Polttoaineelle sopivassa astiassa
 • Viileä, kuiva ja hyvin tuuletettu
 • Lasten ulottumattomissa
 • Suojassa auringolta
 • Erillään elintarvikkeista ja eläinrehuista
 • Erillään syttymis- ja lämmönlähteistä 
 • Erillään hapettavista aineista kuten voimakkaista puhdistusaineista

Vaarallista varastointia on

 • Juomapullossa tai muussa elintarvikeastiassa
 • Merkitsemättömässä astiassa
 • Aurinkoisen ikkunan edessä
 • Lähellä käytössä olevaa grilliä
 • Yhteiskäytössä olevassa kellarissa tai ullakkotilassa
 • Auton takakontissa
 • Lasten ulkolelujen yhteydessä

Huom. Nestekaasun ja muiden ilmaa raskaampien syttyvien kaasujen säilytys on kielletty rakennusten kellari- ja ullakkotiloissa ja muissa vastaavissa tiloissa. Huomioithan myös, että bensiinihöyryt ovat ilmaa raskaampia jolloin tämä tulee  huomioida myös bensiinin säilytyksessä. 
 

Turvallinen tankkaaminen

 • Varmista että kanisteri on polttoaineen säilytykseen sopiva (ruostumaton teräs, alumiini ja tarkoitukseen hyväksytyt muovikanisterit). Kanistereista tulee löytyä tarkastusmerkintä.

 • Maadoita kanisteri laskemalla se maahan, älä tankkaa auton takakontissa

 • Tankkauspistooli nojaa kanisterin tai polttoaineluukun seinään

 • Älä koskaan tupakoi tai puhu puhelimessa tankatessasi

Polttoaineiden ominaisuudet

 • Bensiini on erittäin helposti syttyvä neste jo pienissä pitoisuuksissa. Se on terveydelle vaarallista hengitysteiden, ihon ja suun kautta. Lisäksi bensiini on ympäristölle vaarallista.

 • Diesel on syttyvää ja terveydelle ja ympäristölle vaarallista.

 • Neste MY Uusiutuva Diesel ei ole luokiteltu syttyväksi eikä ympäristölle vaaralliseksi, mutta se voi nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin aiheuttaa kemiallisen keuhkotulehduksen.

Polttoaineiden säilytykseen on asetettu enimmäismäärät lainsäädännössä (VNA 685/2015, 6. luku). Esimerkiksi asuinhuoneistossa (ml. terassit ja muut vastaavat tilat) saa säilyttää enimmillään 25 l bensiiniä ja moottoriajoneuvosuojassa 60 l bensiiniä ajoneuvon polttoainesäiliön lisäksi. Yhteiskäyttöisissä kellari- tai ullakkotiloissa ei saa säilyttää palavia nesteitä tai nestekaasua ollenkaan. Tutustu sallittuihin säilytysmääriin tarkemmin esimerkiksi täältä: https://espl.fi/uutiset/palavien-nesteiden-sailytysmaarat.

 

 

Ympäristö

Ympäristöön joutuessaan polttoaineet voivat pieninäkin määrinä aiheuttaa ympäristölle haittaa. Polttoaineita ei saa päästää maastoon, maaperään, vesistöön tai viemäriin.

Polttoainevuodot

Mikäli vuoto tapahtuu kotona, pyri estämään lisävahingot ja polttoaineen pääsy viemäriin tai maaperään. Ilmoita tapauksesta hätäkeskukseen (ellei vahinko ole hyvin pieni). 

Mikäli vuoto tapahtui jakeluasemalla, ilmoita tapahtuneesta myös miehitetyn aseman henkilökunnalle. Jos asema on miehittämätön, soita Nesteen asemien mittarikentille merkittyyn vikailmoitusnumeroon 0800 196 196.

Jakeluasemilta löytyy imeytysainetta, jota voi käyttää pienten vuotojen hallintaan. Isommissa vikatilanteissa paina mittarikatoksesta löytyvää hätäseis-nappia.

Ensiapu

Polttoaineet voivat aiheuttaa sekä pitkäaikaisia että välittömiä terveysvaaroja. Mikäli oireet jatkuvat ensiavun jälkeen, hakeudu lääkäriin. Hengitettäessä bensiinihöyryt voivat varsinkin tuulettamattomissa tiloissa aiheuttaa pahoinvointia ja huimausta. Tällöin altistunut tulee saattaa raittiiseen ilmaan.

Polttoaineet voivat aiheuttaa iholla ärsytystä. Altistunut kohta huuhdellaan runsaalla vedellä ja pestään saippualla, ja saastuneet vaatteet riisutaan välittömästi.

Nieltynä sekä bensiini, diesel että Neste MY Uusiutuva Diesel ovat hengenvaarallisia. Hakeudu välittömästi lääkäriin, älä missään nimessä yritä oksennuttaa.

Jätteet

Mikäli polttoaine ei kelpaa enää polttoaineeksi virheellisen säilytyksen, vesittymisen tai jonkun muun tekijän vuoksi, se on vaarallista jätettä, joka on toimitettava vaarallisten jätteiden keräyspaikkaan. Vaarallisen jätteen vieminen keräykseen on kuluttajille maksutonta. Vanhat polttoainekanisterit ovat ongelmajätettä. Polttoainejätteiden säilytysohjeet ovat samat kuin polttoaineen. Älä sekoita vaarallisia jätteitä keskenään. Kemikaalit voivat keskenään reagoidessaan syttyä itsestään.  Tietoa vaarallisista jätteistä ja keräyspaikoista: www.vaarallinenjate.fi.

Polttoaineiden käyttöturvallisuustiedotteet löydät Nesteen verkkosivuilta https://www.neste.fi/tuotetiedotteet

Yleistä lisätietoa kemikaaliturvallisuudesta. https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/fi/

 

Työnantajan vastuu vaarallisten kemikaalien merkinnöistä

Voimassa olevan työturvallisuuslainsäädännön mukaisesti työnantajalla tulee olla riittävät tiedot työssä käytettävien ja esiintyvien kemiallisten tekijöiden ominaisuuksista ja vaarallisuudesta. Työnantajan on osaltaan varmistettava, että vaarallisen kemikaalin päällykset on merkitty ja että kemikaalista on toimitettu työpaikalle asianmukainen käyttöturvallisuustiedote siten kuin siitä erikseen säädetään (Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001).

Neste toimittaa asiakkailleen ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ja vastaa siitä, että sen pakattuina myymissä kemikaaleissa on lainsäädännön velvoitteet täyttävät varoitusetiketit. Yleisimpien tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät myös Nesteen kotisivulta. Mikäli asiakas pakkaa itse kemikaaleja tai esimerkiksi täyttää huoltoasemalta polttoaineita omaan kanisteriin työntekijöidensä käytettäväksi, on merkintävelvoite kyseisen työnantajan omalla vastuulla.   

Vaarallisen kemikaalin merkintä on työnantajalle pakollinen velvoite, eikä siitä voi poiketa myöskään tutun kemikaalin käsittelyssä ja varastoimisessa.

Työsuojeluhallinto ohjeistaa kotisivuillaan seuraavasti:
 
”Työnantajan on huolehdittava, että vaarallisen kemikaalin, biosidivalmisteen sekä kasvinsuojeluaineen merkinnät on kirjoitettu suomeksi ja ruotsiksi. Jos kemikaaleja säilytetään muissa kuin alkuperäisissä pakkauksissaan, pakkausten päällä on oltava vastaavat vaaramerkinnät (etiketin tiedot tai vähintään kauppanimi ja varoitusmerkit). Jolleivät vaaramerkinnät pysy muoviastioisssa, voidaan käyttää esimerkiksi värikoodattuja astioita, joiden tiedot ovat näkyvillä täyttöpaikalla.”

Lisätietoa vaatimuksista työsuojeluhallinnon verkkosivuilla: https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/kemialliset-tekijat ja https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/kemialliset-tekijat/merkinnat

 

Kuljettaminen

Suomen lainsäädäntö määrää vaarallisten aineiden kuljettamisesta maanteillä (VAK-lainsäädäntö). VAK-lainsäädäntö määrää esimerkiksi erilaisten vaarallisten aineiden yhteenpakkaamisesta, ajoneuvojen merkitsemisestä sekä kuljetusketjuun kuuluvien henkilöiden pätevyyksistä. Kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 14 voi tarkistaa, onko kyseisen kemikaalin kuljettamisessa tulee soveltaa VAK-lainsäädäntöä. Tarkemmat tiedot tietyn vaarallisen aineen kuljettamista varten löytyy VAK-lainsäädännöstä.

Mikäli kuljetat polttoaineita VAK-lainsäädännön mukaisesti ns. vapaarajan puitteissa, kuljetus vapautuu osasta VAK-määräyksiä. Vapaarajan puitteissa tapahtuvassa kuljetuksessa kuljettajalla on oltava perustietämys vaarallisten aineiden kuljetuksesta (ns. tiedostava koulutus). Kuljetusyksikössä tulee olla mukana myös mm. 2 kg sammutin ja rahtikirja tai vastaava dokumentti, josta ilmenee lähetyksen sisältö eriteltynä tarvittavalla tarkkuudella. Kuljetettavat astiat tulee olla VAK-merkittyjä. Sisällön vuotaminen tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa tulee olla estetty. Valitse aina kuljetukseen UN-tyyppihyväksytty pakkaus, kuten esimerkiksi UN-merkinnällä varustettu kanisteri, jonka tiedoista käy ilmi sen soveltuvuus kyseiselle polttoaineelle.

Lisätietoa vaatimuksista Traficomin ja Tukes verkkosivuilla:
Traficom määräys TRAFICOM/473662/03.04.03.00/2022