Oikein hoidettu öljysäiliö kestää vuosikymmeniä

Öljysäiliö on kodin lämmitysjärjestelmän energiapankki. 

Oikeanlaisella huollolla öljysäiliö kestää vuosikymmeniä. Huolto- ja puhdistustoimenpiteet on syytä jättää ammattilaisten huoleksi, sillä huoltotoimet ovat pääasiassa luvanvaraista työtä.

Ammattiliike on myös velvoitettu huolehtimaan huoltotöissä kertyvästä jätteestä.

Öljysäiliö voi olla asennettu maahan tai sijoitettu sisätiloihin

Maahan asennetut säiliöt ovat yleensä lieriömäisiä makaavia säiliöitä, joiden yläpuolella on maan pinnalle ulottuva huoltokaivo. Huoltokaivon sisällä on säiliön huoltoluukku.

Säiliön ja polttimen väliset imu- ja paluuputki ovat rakennuksen ulkopuolella maassa ja nousevat öljypolttimelle rakennuksen sisällä.

Öljysäiliön täyttöputken ja säiliön ilmaputken pää sekä ylitäytönestimen pistorasia on yleensä asennettu rakennuksen seinustalle, lähelle säiliötä.

Maanalaiset säiliöt on valmistettu teräksestä tai lujitemuovista (lasikuitu).

Rakennuksen sisälle asennetut säiliöt on valmistettu teräslevystä tai muovimateriaalista. Ne sijoitetaan rakennuksessa palo-osastoituun säiliötilaan.

Täyttöputki ja ilmaputki tulee johtaa rakennuksen ulkopuolelle.

Terässäiliö ja maanalainen muovisäiliö

Terässäiliö kestää oikein hoidettuna kymmeniä vuosia.

Öljy ei sitä syövytä, mutta jos teräspinta joutuu jatkuvaan kosketukseen veden kanssa ulko- tai sisäpuolelta, se alkaa syöpyä.

Vettä voi päästä säiliön sisälle tiivistymällä ilmatilasta, polttoöljyyn liuenneena ja maanalaisessa säiliössä mahdollisista huoltoluukun tiivisteen tai putkiyhteiden vuodoista.

Maanalainen terässäiliö voi syöpyä myös ulkopuolelta, jos sen ulkopuolinen suojapinnoite on vaurioitunut ja maaperä on kosteata tai ominaisuuksiltaan syövyttävää.

Lujitemuovisissa maanalaisissa säiliöissä ei ole syöpymisvaaraa, vaikka sisään kertyisikin vettä. 

Säiliötyypistä ja materiaalista riippumatta säiliöön kertyvä vesi ja sakka ovat aina häiriöriski lämmityksen toiminnan kannalta.

Maanpäällinen muovisäiliö

Muoviset säiliöt ovat yleistyneet erityisesti sisätiloissa ja vaihtoehtoina säiliöiden uusinnoissa. Ne valmistetaan öljynkestävästä muovista, eikä vesi aiheuta niihin syöpymiä.

Sisäsäiliötä käytettäessä sekä säiliö että siihen liittyvä putkisto kannattaa asentaa lämpimiin tai puolilämpimiin tiloihin.

Tällöin polttoaineena voidaan käyttää edullisempaa kesälaatuista polttoainetta ilman kylmäongelmia.

Puhdistus

Jotta säiliö voidaan tarkastaa, on se ensiksi puhdistettava. Puhdistus lisää säiliön käyttöikää ja laitteiston toimintavarmuutta.

Huoltoliike aloittaa säiliön puhdistuksen pumppaamalla ensin säiliöstä pois käyttökelpoisen öljyn.

Öljy palautetaan työn suorituksen jälkeen takaisin säiliöön. Liete, sakka ja vesi poistetaan huolellisesti. Mahdolliset syöpymäkohdat puhdistetaan erityisen huolellisesti, jotta syöpymän syvyys olisi tarkastuksessa mitattavissa.  

Puhdistuksessa syntyvä jäte on käsiteltävä jätehuoltolain mukaisesti.

Työssä tarvittavien erikoislaitteiden, turvallisuuden ja jätteiden asianmukaisen hävittämisen takia kannattaakin käyttää säiliöiden huoltoon ja tarkastuksiin erikoistunutta liikettä.

Tarkastus

Tärkeillä pohjavesialueilla olevat maanalaiset säiliöt on lakisääteisesti tarkastettava viimeistään kymmenen vuoden kuluttua käyttöön ottamisesta.

Tarkastuksia saavat tehdä viranomaisten hyväksymät liikkeet. Jatkossa öljysäiliön tarkastus- ja huoltoväli määräytyy tarkastuksessa todetun kunnon perusteella.

Säiliöt jaetaan kunnon mukaan neljään luokkaan:

  • A-luokan metallisäiliön tarkastusväli on viisi vuotta ja lujitemuovisäiliön kymmenen vuotta.
  • B-luokan säiliö on tarkastettava kahden vuoden välein.
  • C-luokituksen saanut säiliö on poistettava käytöstä kuuden kuukauden aikana.
  • D-luokan säiliö on tyhjennettävä ja poistettava käytöstä viipymättä.

Yli 30 vuotta vanhat säiliöt luokitellaan yhä useammin C- tai D-luokkaan. Riippumatta sijainnista, on kaikki säiliöt syytä huoltaa ja tarkastaa määräajoin.

Useimpien paikkakuntien ympäristömääräykset myös velvoittavat tarkastuksiin.

Lakisääteisten tarkastusten piirissä olevien säiliöiden luokitusta voidaan käyttää kaikkien säiliöiden tarkastuksissa.

Hyväksytyn liikkeen tulee tehdä huollosta ja tarkastuksesta pöytäkirja, josta yksi kappale annetaan työn teettäjälle, yksi säiliön sijaintikunnan pelastusviranomaiselle, yhden kappaleen jäädessä tarkastuksen tekijälle.

Uusiminen

Jos säiliö on asennettu ennen vuotta 1974 tai se on tarkastuksessa todettu B- tai C-luokan säiliöksi, on aihetta säiliön uusimiseen.

Vaihtoehtoja ovat maanalainen teräs- tai muovisäiliö rakennuksen ulkopuolelle tai sisälle yksittäin tai rivisäiliöksi asennettu muovisäiliö.

Tilasyistä terässäiliö tulee kunnostuksissa harvoin kysymykseen rakennuksen sisälle asennettavaksi.

Vanha maanalainen säiliö tulee yleensä kuntakohtaisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti poistaa ja toimittaa romutettavaksi.

Ennen säiliön ylösnostamista, se tulee poistopuhdistaa, josta saa tarkastusliikkeeltä todistuksen.

Ohjeet vanhan säiliön käsittelystä saa varmimmin paikkakunnan pelastus- tai ympäristöviranomaisilta.

Putkisto

Öljysäiliön täyttö- ja ilmaputket ovat teräsputkea. 

Imuputkisto ja paluuputkisto ovat yleisimmin kupariputkea. Imuputkistossa olevat vuodot ilmenevät poltinhäiriöinä ja vuotavina liitoksina.

Ikääntyneen paluuputken vuotamisesta puolestaan saattaa seurata öljyvahinko.

Säiliöiden huollon ja tarkastusten yhteydessä on putkistojen turvallinen käyttökunto pyrittävä varmistamaan.

Jos ilmaputkessa on tukkeutumaa, on säiliön vaurioitumisen riski täyttötilanteessa olemassa.

Muovisten sisäsäiliöiden täyttöputkisto on toiminnallinen rakennekokonaisuus, jossa säiliön täyttötilanteessa on painetta.

Putkistojen liitoksiin kohdistuu rasituksia joten asianmukaisesta käyttökunnosta on syytä huolehtia.

Yhteen liitetyissä säiliöissä imu- / pinnantasausputkiston toiminta pitää säiliöiden väliset öljynpinnat käytön aikana samalla tasolla.

Jos pinnantasauksen toiminta häiriintyy, on välittömänä vaarana säiliön ylitäyttyminen.

Säiliöstä polttimelle johtavaan öljyn imuputkeen on käyttövuosien mittaan voinut kertyä haitallisia aineksia. Kokemuksesta tiedetään, että tästäkin syystä on esiintynyt lämmityksen toimintaongelmia. 

Ammattitaitoiseen säiliönhuoltoon sisältyy paluuputken painekokeen ohella myös imuputken puhdistus.

VIDEO (Öljyalan Palvelukeskus): Anna ammattilaisen tarkistaa öljysäiliösi