29 Tammikuu 2021

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Nesteen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Neste Oyj, Pörssitiedote, 29.1.2021 klo 9.00

Neste Oyj:n yhtiökokouksen 4.4.2013 päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 30.3.2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Matti Kähkönen valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hänen lisäkseen hallitukseen esitetään valittavan uudelleen nykyiset jäsenet Sonat Burman-Olsson, Nick Elmslie, Martina Flöel, Jean-Baptiste Renard, Jari Rosendal, Johanna Söderström sekä Marco Wirén. Wirén esitetään valittavaksi uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Lisäksi, edellyttäen, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy yhtiöjärjestyksen muutosehdotuksen, jolla jäsenten enimmäismäärä nostetaan kahdeksasta kymmeneen, nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenmäärä olisi yhdeksän ja uudeksi jäseneksi valittaisiin John Abbott. Nimitystoimikunta on samalla pyytänyt Nesteen hallitusta ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista edellä olevan mukaisesti.

Uuden ehdokkaan lyhyt esittely on tämän tiedotteen liitteenä. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

"Nimitystoimikunta on arvioinut, että ehdotetussa hallituksessa on Nesteen strategian edellyttämää, kansainvälisen liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen liittyvää monipuolista osaamista ja kokemusta. Esitämme hallituksen jäsenten lukumäärän korottamista, jotta voidaan COVID-19-pandemian luomassa poikkeuksellisessa tilanteessa hyötyä nykyisen hallituskokoonpanon kokemuksesta ja samalla toteuttaa pitkäaikaista ja johdonmukaista pyrkimystä uudistaa hallituksen kokoonpanoa", nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kimmo Viertola sanoo.

Nimitystoimikunnan tulee työjärjestyksensä mukaan tehdä ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksimielisesti. Nimitystoimikunta ei päässyt yksimielisyyteen hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista, eikä täten tehnyt ehdotusta hallituksen jäsenten palkkioista. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on ilmoittanut nimitystoimikunnalle ja yhtiölle, että Suomen valtio tulee varsinaisessa yhtiökokouksessa esittämään, ettei vallitsevat poikkeukselliset olosuhteet huomioon ottaen ole perusteltua korottaa hallituspalkkioita tulevalle kaudelle.

Hallituksen jäsenille maksetaan tällä hetkellä seuraavat palkkiot:

  • Puheenjohtaja: 67.900 euroa vuodessa
  • Varapuheenjohtaja: 49.600 euroa vuodessa
  • Jäsen: 35.700 euroa vuodessa
  • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 49.600 euroa vuodessa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1.200 euroa muuallapidetyltä kokoukselta sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Nimitystoimikunta on 31.1.2020 julkaistussa pörssitiedotteessa todennut, että yhtiön hallituspalkkiot ovat jääneet merkittävästi jälkeen markkinatasosta ja että on luotava suurimpien osakkeenomistajien tukema vaiheittainen suunnitelma hallituspalkkioiden korottamisesta. Vuodesta 2022 eteenpäin hallituspalkkioiden osalta on päätetty aloittaa ohjelma, jolla ne saatetaan markkinatasolle vuoteen 2026 mennessä. Nesteen suurimman osakkeenomistajan Suomen valtion tuki ohjelmalle perustuu omistajapoliittisen periaatepäätöksen linjauksiin, joissa todetaan, että ”hallitustyöskentelystä maksettavasta korvauksesta päätettäessä on otettava huomioon muun muassa yhtiön yhteiskunnallinen asema, markkinatilanne, hallitustyöskentelyn kansainvälisyyden ja omistaja-arvon kasvattamisen vaatimukset ja kaikkien osakkeenomistajien yhteinen etu”.

Nimitystoimikunta tukee hallituspalkkioiden pitkäjänteistä korottamista markkinatason saavuttamiseksi, ja sitä, että esitykset tuodaan vuosittain yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 14.9.2020. Siihen kuuluvat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti syyskuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat: osastopäällikkö Kimmo Viertola valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta nimitystoimikunnan puheenjohtajana sekä varatoimitusjohtaja ja sijoituksista vastaava johtaja Reima Rytsölä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta, pääjohtaja Outi Antila Kansaneläkelaitoksesta ja Nesteen hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen.

Nimitystoimikunta teki hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen jäsenten lukumäärää koskevat ehdotukset yksimielisesti. Hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki ehdotuksen hallituksen puheenjohtajasta tai hallituksen jäsenten palkkioista.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.neste.com.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, osastopäällikkö Kimmo Viertola, puh. 0295 160026.
 

Neste lyhyesti
 
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun ja kiertotalouden vauhdittamiseen. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa, ja 82 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi