10 Helmikuu 2022

Neste Oyj:n johdon ja avainhenkilöiden osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Pörssitiedote, 10.2.2022 klo 9.10

Neste Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille suunnatun osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän jatkamisesta. Järjestelmä koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (”PSP”) päärakenteena sekä ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä (”RSP”) täydentävänä osakepalkkiojärjestelmänä erityistilanteita varten.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa Nesteen johdon ja avainhenkilöiden intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä, sitouttaa johtoa Nesteen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä Nesteen avainhenkilöiden sitouttaminen.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu kolmesta vuosittain alkavasta yksittäisestä osakepalkkio-ohjelmasta, joista kukin sisältää kolmen vuoden pituisen suoritusjakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen sen jälkeen. Kyseiset kolme ohjelmaa alkavat vuosina 2022, 2023 ja 2024.

Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää kuitenkin hallituksen erillistä päätöstä.

Ohjelma PSP 2022‒2024 alkaa vuoden 2022 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettava osakepalkkio maksetaan vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon kuluessa. Edellytyksenä palkkion maksamiselle on, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdollinen palkkio maksetaan Neste Oyj:n listattuina osakkeina.

Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2022‒2024-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettava osakepalkkio maksetaan, ovat yhtiön osakkeen kokonaistuoton suhteellinen kehitys suhteessa STOXX Europe 600 -indeksiin sekä yhtiön vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin (GHG).

PSP 2022‒2024-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 150 henkilöä, mukaan lukien Nesteen johtoryhmän jäsenet.

Jos PSP 2022‒2024-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, tämän ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 410 000 osaketta (tarkoittaen palkkioiden bruttomäärää, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja jonka jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille). 

Tämän ohjelman arvioitu kokonaisarvo Nesteen osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella on noin 16,1 miljoonaa euroa. Ohjelman toteutuva arvo voi poiketa tästä arviosta osakkeen kurssikehityksen sekä ohjelmalle asetettujen suoritusmittareitten saavuttamisasteen perusteella.

Mikäli osallistujan työsuhde Nesteessä päättyy ennen osakepalkkion maksamisajankohtaa, hän ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon ohjelman perusteella.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin sisältää kokonaisuudessaan kolmen vuoden pituisen rajoitusjakson. Yhtiö voi ohjelman aikana luvata kiinteämääräisiä osakepalkkioita erikseen valituille avainhenkilöille. Palkkiot maksetaan viimeistään rajoitusjakson päättymisen jälkeen ohjelman neljännen vuoden ensimmäisen puoliskon kuluessa. Palkkiot maksetaan Neste Oyj:n listattuina osakkeina.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmänä erikseen valituille Nesteen avainhenkilöille yksittäisten avainhenkilöiden sitouttamis- ja tunnustustarkoitukseen sekä muissa erityistilanteissa. 

Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän ohjelma RSP 2022‒2024 alkaa vuoden 2022 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan viimeistään vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon kuluessa.

Edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle yksittäiselle osallistujalle ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella on, että osallistujan työsuhde Nesteessä jatkuu palkkioiden maksamisajankohtaan saakka. RSP 2022‒2024-ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 123 500 osaketta (tarkoittaen palkkioiden bruttomäärää, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja jonka jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina).

Tämän ohjelman arvioitu kokonaisarvo yhtiön osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella on noin 4,9 miljoonaa euroa. Ohjelman toteutuva arvo voi poiketa tästä arviosta osakkeen kurssikehityksen sekä ohjelman puitteissa luvattujen osakepalkkioiden määrän seurauksena.

Muita ehtoja

Nesteen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän nojalla maksettavien palkkioiden määrää on rajoitettu osakkeen kurssikehitykseen perustuvalla maksimitasolla jonka hallitus asettaa. Nyt käynnissä oleviin ohjelmiin sovellettava maksimitaso on osakkeen kaksinkertainen kurssinousu ohjelman aikana. Mikäli Nesteen osakkeen kurssi yli kaksinkertaistuu ohjelman aikana, tämän kurssinousun ylittävä osa maksettavien palkkioiden arvosta jätetään maksamatta palkkioiden saajille.

Neste soveltaa osakeomistussääntöä yhtiön johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Nesteessä vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Hallitus arvioi, ettei osakepalkkiojärjestelmän yhteydessä lasketa liikkeelle uusia osakkeita eikä järjestelmällä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.

Neste Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Matti Kähkönen, hallituksen puheenjohtaja, Neste
Yhteydenotot Nesteen mediapuhelin, p. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin 8.30-16.00)

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi