29 Huhtikuu 2021

Nesteen osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Osavuosikatsaus, 29.4.2021 klo 9.00

Uusiutuvien tuotteiden liiketoiminta osoitti kestävyytensä – Öljytuotteiden markkinat edelleen haasteelliset

Ensimmäinen neljännes lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 302 miljoonaa euroa (408 milj.)
  • Liikevoitto oli 458 miljoonaa euroa (197 milj.)
  • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 699 dollaria tonnilta (685)
  • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 6,73 dollaria barrelilta (11,03)
  • Rahavirta ennen rahoituseriä oli -645 miljoonaa euroa (-120 milj.)
  • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 15,3 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2020: 17,3 %)
  • Velan osuus kokonaispääomasta maaliskuun lopussa oli 7,8 % (31.12.2020: -4,7 %)

Toimitusjohtaja Peter Vanacker:

”Nesteen vuosi 2021 alkoi samalla tavalla kuin edellinen vuosi päättyi: Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta osoitti kestävyytensä, ja Öljytuotteiden markkinat olivat haasteelliset. Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 302 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 408 miljoonaa euroa. Uusiutuvien tuotteiden myyntimarginaali oli hyvällä tasolla, myyntimäärät olivat korkeat ja tuotantolaitoksemme tekivät uuden neljänneskohtaisen tuotantoennätyksen. Öljytuotteet-liiketoiminta kärsi edelleen heikoista jalostusmarkkinoista ja ylitarjonnasta koronapandemian seurauksena. Marketing & Services -segmentti teki vahvan tuloksen tavallisesti kausiluonteisesti heikolla neljänneksellä. Yhdysvaltain dollarin kurssin heikkenemisellä oli 57 miljoonan euron negatiivinen vaikutus konsernin vertailukelpoiseen liikevoittoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Rahavirtaamme ennen rahoituseriä vaikuttivat varastojen merkittävä kasvattaminen ennen Porvoon jalostamon suurseisokkia sekä Bungen jalostamon yritysoston saaminen päätökseen Rotterdamissa.

Uusiutuvien tuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 294 miljoonaa euroa (329 milj.). Uusiutuvan dieselin kysyntä oli vahvaa, mutta raaka-aineiden markkinatilanne jatkui erittäin kireänä. Tässä markkinatilanteessa olemme erittäin tyytyväisiä saavuttamaamme hyvään vertailukelpoiseen myyntimarginaaliin, joka oli 699 dollaria tonnilta eli korkeampi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Kuten aiemmin ilmoitimme, odotamme marginaalisuojauksen tulosvaikutuksen olevan pienempi kuin vuonna 2020, joka oli poikkeuksellinen vuosi. Ylsimme jälleen hyviin tuloksiin globaalin myynnin optimointimallimme ansiosta. Myyntimäärämme olivat 743 000 tonnia eli hieman suuremmat kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Yhdysvaltain dollarin kurssin heikkenemisellä oli 37 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ensimmäisellä neljänneksellä uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitostemme keskimääräinen käyttöaste oli 104 % ja saavutimme uuden neljänneskohtaisen tuotantoennätyksen 829 000 tonnia. Raaka-ainejakauman optimointi jatkui, ja jätteiden ja tähteiden osuus raaka-ainesyötöstä nousi 90 %:iin.

Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli -8 miljoonaa euroa (74 milj.). Yleisiä markkinaolosuhteita heijasteleva viitemarginaali oli edelleen heikko koronapandemian seurauksena. Viitemarginaali oli merkittävästi matalampi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla, ja sen heikkenemisellä oli 59 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon. Myyntimäärät olivat noin 18 % pienemmät kuin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä johtui kysynnän laskusta, Porvoon jalostamon suurseisokin valmisteluista ja Naantalin jalostamon sulkemisesta maaliskuussa. Matalammilla myyntimäärillä oli 38 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lyhyen aikavälin kustannussäästötoimemme olivat tehokkaita.

Marketing & Services -segmentin ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 16 miljoonaa euroa (8 milj.). Vaikka koronapandemiaan liittyvät rajoitukset vaikuttivat edelleen myyntimääriin, pystyimme kasvattamaan yksikkökatteitamme, mikä yhdessä hyvän kustannusten hallinnan kanssa johti parantuneeseen tulokseen.

Neste ottaa edelleen koronapandemiaan liittyvät riskit vakavasti. Päätavoitteemme on varmistaa työntekijöidemme, asiakkaidemme, urakoitsijoidemme ja muiden kumppaniemme terveys ja turvallisuus sekä toiminnan jatkuvuus ja tuotteiden toimitukset asiakkaille. Tämä on erityisen tärkeää Porvoon jalostamon suurseisokissa, joka toteutetaan toisen neljänneksen aikana.

Epävarmuus koronapandemian kehityksestä ja vaikutuksesta maailmantalouteen jatkuu. Keskitymme kuitenkin kasvustrategiamme toteutukseen ja edistymme edelleen monilla alueilla. Naantalin jalostamotoiminta lopetettiin maaliskuussa, ja keskitymme Naantalissa terminaali- ja satamatoimintoihin. Muutoksen toisessa vaiheessa Porvoon jalostamoa kehitetään kohti uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden yhteisprosessointia. Lyhyellä aikavälillä keskitymme Porvoon seisokin onnistuneeseen toteuttamiseen.

Singaporen uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteetin laajennus etenee päivitetyn aikataulun mukaisesti. Se lisää vuotuista uusiutuvien tuotantokapasiteettiamme 1,3 miljoonalla tonnilla vuoden 2023 ensimmäiseen neljännekseen mennessä ja on täysin joustava. Bungen jalostamon yritysosto Rotterdamissa nopeuttaa uusiutuvan raaka-aineen esikäsittelykapasiteettimme kasvattamista uusiutuvien tuotteiden tuotantoa varten. Perusteellisen selvitysvaiheen jälkeen ilmoitimme myös, että Rotterdam on valittu mahdollisen seuraavan maailmanluokan uusiutuvien tuotteiden jalostamomme sijaintipaikaksi. Nyt siirrymme yksityiskohtaisempaan suunnitteluun valmistellessamme lopullista investointipäätöstä, joka tehdään tämän vuoden lopulla tai vuoden 2022 alussa. Olemme myös erittäin tyytyväisiä Rotterdamin laitoksen vastuullisen lentopolttoaineen (SAF) tuotantokykyä koskevaan investointipäätökseen. Se kasvattaa SAF-tuotantokapasiteettiamme 500 000 tonnilla vuoden 2023 loppuun mennessä, ja vahvistaa entisestään johtavaa asemaamme vastuullisen ilmailun markkinoilla.

Maaliskuussa perustimme vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework), jonka avulla integroimme vastuullisuustavoitteemme entistä vahvemmin rahoitukseemme. Lisäksi laskimme liikkeeseen ensimmäisen 500 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan viitekehyksen puitteissa. Jatkamme matkaamme kohti tavoitettamme tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa.”

Konsernin ensimmäisen neljänneksen 2021 tulos

Nesteen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 3 132 miljoonaa euroa (3 270 milj.). Liikevaihdon muutos johtui hintojen noususta, jolla oli noin 500 miljoonan euron positiivinen vaikutus, ja myyntimäärien laskusta, jolla oli noin 400 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Lisäksi Yhdysvaltain dollarin heikentymisellä oli noin 200 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 302 miljoonaa euroa (408 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto laski 294 miljoonaan euroon (329 milj.). Lasku johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä vuoden 2020 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto laski -8 miljoonaan euroon (74 milj.), mikä johtui heikkona pysyneestä jalostusmarkkinasta. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 16 miljoonaa euroa (8 milj.). Kasvu johtui suuremmista yksikkökatteista vuoden 2020 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -1 miljoonaa euroa (-9 milj.).

Konsernin liikevoitto oli 458 miljoonaa euroa (197 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varaston arvostusvoitot, jotka olivat 175 miljoonaa euroa (tappiot 293 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -20 miljoonaa euroa (82 milj.) ja liittyivät lähinnä marginaalien suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 415 miljoonaa euroa (203 milj.), ja tilikauden tulos oli 374 miljoonaa euroa (201 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (0,50), ja osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,26).

Näkymät

Näkyvyys globaaliin talouskehitykseen on edelleen huono koronapandemian vuoksi. Siksi odotamme merkittävän epävakauden jatkuvan öljytuotteiden ja uusiutuvien raaka-aineiden markkinoilla. Perustuen tämänhetkisiin arvioihin ja 85 %:n suojausasteeseen Nesteen efektiivisen EUR/USD-valuuttakurssin odotetaan olevan 1,16–1,18 vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Porvoon jalostamon suurseisokki alkoi huhtikuun alussa, ja sen odotetaan kestävän noin 12 viikkoa.

Uusiutuvan dieselin toisen neljänneksen myyntimäärien odotetaan olevan edellisen neljänneksen tasolla. Jäte- ja tähderaaka-aineiden markkinatilanteen odotetaan pysyvän edelleen tiukkana, koska niiden kysyntä jatkuu vahvana. Toisen neljänneksen myyntimarginaalin odotetaan pysyvän hyvällä tasolla. Marginaalien suojausaste toisella neljänneksellä on normaalia matalampi, ja myyntimarginaalia tukevien suojausvoittojen ei odoteta olevan vuoden 2020 tasolla. Uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitostemme käyttöasteiden ennustetaan pysyvän korkeina jalostamojen suunniteltuja huoltoseisokkeja lukuun ottamatta. Tämänhetkisen arvion mukaan Porvoon jalostamon suunnitellulla seisokilla on noin 30 miljoonan euron negatiivinen vaikutus Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon pääasiassa toisella neljänneksellä. Olemme myös suunnitelleet seitsemän viikon seisokin Singaporen jalostamolla kolmannelle neljännekselle ja neljän viikon katalyytin vaihdon Rotterdamin jalostamolla vuoden 2021 neljännelle neljännekselle. Tällä hetkellä Singaporen seisokilla arvioidaan olevan noin 80 miljoonan euron ja Rotterdamin katalyytin vaihdolla noin 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Öljytuotteiden markkinakysyntä jatkuu heikkona toisella neljänneksellä koronapandemiasta johtuvien pitkittyneiden sulkutoimenpiteiden seurauksena. Viitemarginaalin odotetaan myös pysyvän matalana ja epävakaana. Tämänhetkisen arvion mukaan Porvoon jalostamon seisokilla on noin 110 miljoonan euron negatiivinen vaikutus Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon pääasiassa toisella neljänneksellä.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta toisella neljänneksellä. Koronapandemian odotetaan heikentävän kysyntää ja myyntimääriä jonkin verran.

Neste odottaa konsernin koko vuoden 2021 rahavirtavaikutteisten investointien olevan noin 1,2 miljardia euroa ilman yritysostoja.

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään tänään 29.4.2021 klo 15. Puheluun voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin: Suomi: +358 (0)9 2311 3291, muu Eurooppa +44 (0) 2071 928338, Yhdysvallat: +1 646 7413167, osallistumiskoodi 3537688. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Puhelun nauhoite on kuunneltavissa 6.5.2021 asti Euroopassa numerossa +44 (0) 333 300 9785 ja Yhdysvalloissa numerossa +1 866 331 1332, koodi 3537688.

Lisätietoja:

Peter Vanacker, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: