18 Toukokuu 2020

Nesteen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Pörssitiedote, 18.5.2020 klo 15.30

Neste Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään yhtiön pääkonttorissa Espoossa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2019.

Osingon ensimmäinen erä 0,46 euroa osakkeelta ja mahdollinen toinen erä enintään 0,56 euroa osakkeelta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osingonjaosta, jonka mukaisesti osingon ensimmäinen erä 0,46 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä keskiviikkona 20.5.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen osinkoerä maksetaan torstaina 28.5.2020.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan toisen osinkoerän, suuruudeltaan enintään 0,56 euroa osakkeelta (koostuen 0,46 euron perusosingosta sekä 0,10 euron ylimääräisestä osingosta) jakamisesta. Valtuutus on voimassa 30.10.2020 asti. 

Hallitus odottaa päättävänsä osingon mahdollisen toisen erän, enintään 0,56 euroa osakkeelta, maksamisesta 22.10.2020 siten, että osingon toinen erä maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingon toisen erän täsmäytyspäivänä 26.10.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon toisen erän maksupäivä olisi silloin 2.11.2020.

Mikäli hallitus päättää valtuutuksen nojalla toisen osinkoerän maksamisesta, yhtiö julkistaa kyseisen päätöksen erikseen, mukaan lukien osingon toisen erän määrä sekä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin hallituksen nykyiset jäsenet Matti Kähkönen, Sonat Burman-Olsson, Martina Flöel, Jean-Baptiste Renard, Jari Rosendal sekä Marco Wirén sekä uusina jäseninä Nick Elmslie ja Johanna Söderström.

Matti Kähkönen nimitettiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Marco Wirén nimitettiin uudeksi varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten esittelyt ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilta.

Hallituksen vuosipalkkioiksi yhtiökokous päätti:

  • puheenjohtaja 67 900 euroa/vuosi
  • hallituksen varapuheenjohtaja 49 600 euroa/vuosi
  • jäsenet 35 700 euroa/vuosi
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 49 600 euroa vuodessa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1 200 euroa muualla pidetyltä kokoukselta sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Katajisto. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 23 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 2,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on vähintään yhtiön osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä siten, että valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden ja/tai yhtiön hallusta luovutettavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 23 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 2,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja/tai yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja/tai yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 2.4.2019 hallitukselle myöntämän valtuutuksen päättää omien osakkeiden luovuttamisesta.

Pöytäkirjan nähtäville pano

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 1.6.2020 alkaen.
 

Neste Oy

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja (vt.)

Lisätietoja: lakiasiainjohtaja Christian Ståhlberg. Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen, puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin 8.30-16.00).
 

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa. Vuonna 2020 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com