30 Maaliskuu 2021

Nesteen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Pörssitiedote, 30.3.2021 klo 15.30

Neste Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään poikkeusjärjestelyin yhtiön pääkonttorissa Espoossa. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten oli mahdollista osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja hyväksyi palkitsemisraportin. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2020.

Osinko 0,80 euroa osakkeelta maksetaan kahdessa erässä

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen että vuodelta 2020 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa yhteensä 0,80 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,40 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä torstaina 1.4.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen osinkoerä maksetaan maanantaina 12.4.2021.

Osingon toinen erä 0,40 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä tiistaina 5.10.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.Toinen osinkoerä maksetaan tiistaina 12.10.2021.

Hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin yhdeksän, joka vahvistui yhtiöjärjestyksen muutoksella, jolla jäsenten enimmäismäärä nousi kahdeksasta kymmeneen.

Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin hallituksen nykyiset jäsenet Matti Kähkönen, Sonat Burman-Olsson, Nick Elmslie, Martina Flöel, Jean-Baptiste Renard, Jari Rosendal,  Johanna Söderström ja Marco Wirén sekä uutena jäsenenä John Abbott. 

Matti Kähkönen nimitettiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Marco Wirén nimitettiin uudelleen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten esittelyt ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilta.

Hallituksen vuosipalkkioiksi yhtiökokous päätti:

  • puheenjohtaja 67 900 euroa/vuosi
  • hallituksen varapuheenjohtaja 49 600 euroa/vuosi
  • jäsenet 35 700 euroa/vuosi
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 49 600 euroa vuodessa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1 200 euroa muualla pidetyltä kokoukselta sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Virpi Halonen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 23 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 2,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on vähintään yhtiön osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksen voimaantulon ehdotetaan päättävän 18.5.2020 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi seuraavasti: 

Hallitusta koskevaa 4 §:ää muutetaan siten, että hallitukseen jäsenten enimmäismäärä korotetaan nykyisestä kahdeksasta (8) jäsenestä kymmeneen (10) jäseneen. Muutoksen jälkeen 4 §:n 1. kappale kuuluu kokonaisuudessaan seuraavalla tavalla, 4 §:n pysyessä muutoin ennallaan:

”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.”

Tilintarkastajaa koskevaa 9 §:ää muutetaan siten, että se vastaa sanamuodoiltaan voimassaolevan tilintarkastuslainsäädännön terminologiaa. Muutoksen jälkeen 9 §:n 1. kappale kuuluu kokonaisuudessaan seuraavalla tavalla, 9 §:n pysyessä muutoin ennallaan:

”Yhtiön tilintarkastajaksi on valittava yksi tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.”

Yhtiökokouskutsua koskevan 10 §:n ensimmäisen kappaleen viimeistä virkettä muutetaan siten, että tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internetsivujen osoite voidaan julkaista yhdessä tai useammassa sanomalehdessä hallituksen niin päättäessä. Muutoksen seurauksena edellä mainittuja tietoja ei ole välttämätöntä julkaista yhdessä tai useammassa sanomalehdessä (eikä myöskään samassa määräajassa yhtiökokouskutsun kanssa), vaan päätösvalta asiassa on hallituksella.

Muutoksen jälkeen 10 §:n 1. kappale kuuluu kokonaisuudessaan seuraavalla tavalla, 10 §:n pysyessä muutoin ennallaan:

”Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi yhtiö voi hallituksen niin päättäessä julkaista tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internetsivujen osoitteen yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.”

Varsinaista yhtiökokousta koskevaa 11 §:n 2. kappaletta muutetaan lainsäädännön muutoksista johtuen siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on nykyisen yhtiöjärjestyksen 11 §:n 2. kappaleesta ilmenevien seikkojen lisäksi päätettävä tarvittaessa palkitsemispolitiikan hyväksymisestä (muutetun 11 §:n 2. kappaleen uusi alakohta 6) sekä palkitsemisraportin hyväksymisestä (muutetun 11 §:n 2. kappaleen uusi alakohta 7). Lisäksi 11 §:n 2. kappaleen nykyisten alakohtien 6–9 numerointia muutetaan edellä mainittujen muutosten seurauksena siten, että kyseiset alakohdat olisivat jatkossa 11 §:n 2. kappaleen alakohtia 8–11. Muutoksen jälkeen 11 §:n 2. kappale kuuluu kokonaisuudessaan seuraavalla tavalla, 11 §:n pysyessä muutoin ennallaan:

”Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. tarvittaessa palkitsemispolitiikan hyväksymisestä;
7. palkitsemisraportin hyväksymisestä;
8. hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista;
9. hallituksen jäsenten lukumäärästä; ja

valittava

10. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet; sekä
11. tilintarkastaja.”

Pöytäkirjan nähtäville pano

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.4.2021 alkaen.
 
Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: lakiasiainjohtaja Christian Ståhlberg. Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen, puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin 8.30-16.00).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun ja kiertotalouden vauhdittamiseen. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94% yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi