25 Huhtikuu 2024

Nesteen osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Osavuosikatsaus, 25.4.2024 klo 9.00

Osoitus kestävyydestä heikossa uusiutuvien markkinassa

Ensimmäinen neljännes lyhyesti:

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2023 vastaavaan jaksoon, ellei muuta ole mainittu.

  • Vertailukelpoinen käyttökate oli 551 miljoonaa euroa (830 milj.) 
  • Käyttökate oli 442 miljoonaa euroa (463 milj.)
  • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 562 dollaria tonnilta (945)
  • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 20,4 dollaria barrelilta (21,8)
  • Rahavirta ennen rahoituseriä oli -340 miljoonaa euroa (-102 milj.)
  • Vertailukelpoinen keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (vertailukelpoinen ROACE) oli 20,1 % viimeisten 12 kuukauden aikana (31,8 %)
  • Velan osuus kokonaispääomasta maaliskuun lopussa oli 27,9 % (31.12.2023: 22,7 %)
  • Koko vuoden tulosohjaus ennallaan

Toimitusjohtaja Matti Lehmus:

”Painopisteenämme oli puolustaa marginaaleja haasteellisemmilla markkinoilla, sillä uusiutuvan dieselin markkinatilanne oli vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä selvästi edellisvuotista heikompi. Öljytuotteissa jalostusmarginaali pysyi hyvänä, mutta oli jonkin verran alhaisempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vertailukelpoinen käyttökatteemme oli 551 miljoonaa euroa ensimmäisellä neljänneksellä, kun se edellisvuonna oli 830 miljoonaa euroa. Poliittiset lakot vaikuttivat Nesteen toimintaan Suomessa ensimmäisen neljänneksen aikana, ja vaikutus vertailukelpoiseen käyttökatteeseen oli noin -10 ja -15 miljoonaa euron välillä. Rahavirta ennen rahoituseriä oli -340 miljoonaa euroa (-102 milj.). Siihen vaikuttivat korkeammat varastotasot, jotka johtuivat pääasiassa valmistautumisesta Porvoon tulevaan suurseisokkiin sekä uusiutuvan lentopolttoaineen varaston kasvattamisesta.

Uusiutuvissa tuotteissa vertailukelpoinen käyttökatteemme oli 242 miljoonaa euroa (415 milj.) ensimmäisellä neljänneksellä. Siihen vaikutti uusiutuvan dieselin selvästi heikentynyt markkina. Vertailukelpoinen myyntimarginaalimme oli 562 dollaria tonnilta (945). Myyntimäärämme oli 849 tuhatta tonnia (678), johtuen kysynnän kausiluonteisuudesta. Myyntimääriin vaikuttivat myös uusiutuvan lentopolttoaineen varaston kasvattaminen ja valmistautuminen vuoden 2024 huoltoseisokkeihin. Singaporen toisen linjan tuotanto oli vakaata neljänneksen aikana, ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoa nostettiin suunnitelman mukaan. Jätteiden ja tähteiden osuus raaka-aineiden käytöstä oli 91 % ensimmäisellä neljänneksellä.

Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen käyttökate oli 278 miljoonaa euroa (393 milj.). Porvoon jalostamon operatiivinen tulos oli vakaa. Käyttöaste oli 91 % (81 %), ja kokonaisjalostusmarginaali oli neljänneksellä 20,4 dollaria barrelilta (21,8). Neljänneksen kotimaan myyntimäärään vaikuttivat Suomen poliittiset lakot, mikä heijastui myös varastojen kertymiseen.

Marketing & Services -segmentin ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen käyttökate oli 23 miljoonaa euroa (23 milj.). Nesteen markkinaosuus pysyi korkealla tasolla huolimatta poliittisten lakkojen aiheuttamista logistiikkahaasteista.

Organisaatiomuutoksemme tuli valmiiksi neljänneksen aikana. Yksinkertaistettu organisaatiorakenne ja toimintamalli vahvistavat pitkän aikavälin kilpailukykyämme ja parantavat kustannustehokkuuttamme. Uudelleenjärjestelyllä tavoitellaan jatkossa yhteensä noin 50 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä.

Maaliskuussa pidimme Rotterdamissa analyytikkopäivän, jossa tarkasteltiin Nesteen kestävää kasvustrategiaa ja ainutlaatuisia kilpailuetuja sekä uusinta markkinanäkemystämme uusiutuvissa tuotteissa. Uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen kasvustrategiamme perustuu laajentumiseen houkuttelevimmissa markkinasegmenteissä ja globaalin raaka-aineiden hankintamme ja optimointikykymme jatkuvaan vahvistamiseen. Sääntelyn ja vapaaehtoisen kysynnän odotetun kehityksen myötä päivitimme pitkän aikavälin kysyntäennustettamme ylöspäin aiempaan näkemykseemme verrattuna. Nesteen painopisteet vuonna 2024 ovat kasvuhankkeidemme operatiivinen toteutus, uusiutuvan lentopolttoaineen myynnin merkittävä kasvu ja kulurakenteemme virtaviivaistaminen.”

Konsernin ensimmäisen neljänneksen 2024 tulos

Nesteen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 4 801 miljoonaa euroa (5 298 milj.). Liikevaihdon lasku johtui markkina- ja myyntihintojen laskusta, jolla oli noin 0,3 miljardin euron negatiivinen vaikutus. Myyntimäärillä oli yhteensä noin 0,1 miljardin euron negatiivinen vaikutus, kun Uusiutuvien tuotteiden myyntimäärän kasvu kompensoi Öljytuotteiden myyntimäärän laskua edellisvuoteen verrattuna. Yhdysvaltain dollarin hienoisella heikentymisellä oli vähäinen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Muilla tekijöillä, kuten trading-toimintojen laskulla pääasiassa Öljytuotteissa, oli noin 0,1 miljardin euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 

Konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli 551 miljoonaa euroa (830 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 242 miljoonaa euroa (415 milj.). Tulos johtui pääasiassa myyntimarginaalin laskusta heikomman markkinan seurauksena, myyntimäärän kasvusta ja kiinteiden kustannusten noususta vuoden 2023 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate oli 278 miljoonaa euroa (393 milj.), kun jalostusmarginaalit laskivat jonkin verran ja myyntimäärä pieneni tulevien seisokkien vuoksi. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 23 miljoonaa euroa (23 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 8 miljoonaa euroa (2 milj.).

Konsernin käyttökate oli 442 miljoonaa euroa (463 milj.). Käyttökatteeseen vaikuttivat varaston arvostustappiot, jotka olivat -129 miljoonaa euroa (-274 milj.), sekä avoimien raaka-aine- ja valuuttajohdannaisten käypien arvojen muutokset, jotka olivat 30 miljoonaa euroa (-98 milj.). Tulos ennen veroja oli 189 miljoonaa euroa  (276 milj.), ja tilikauden tulos oli 162 miljoonaa euroa (238 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,72), ja osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,31).

Rakennejärjestelyihin liittyvillä yhteensä 13 miljoonan euron kertaluonteisilla kuluilla on vaikutus ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Nämä kertaluonteiset kulut on eliminoitu vertailukelpoisesta käyttökatteesta.

Näkymät

Markkinanäkymät vuodelle 2024

Maailmantalouden näkymien ja geopoliittisen tilanteen epävarmuus jatkuu, minkä odotetaan aiheuttavan jatkossakin markkinoiden epävakautta. Uusiutuvissa tuotteissa biotikettien ja biopolttoainetodenteiden hintojen sekä uusiutuvan dieselin hintapreemioiden odotetaan pysyvän alhaisemmalla tasolla vuoteen 2023 verrattuna. Raaka-aineiden hinnat ovat edelleen epävakaita. Öljytuotteissa geopoliittiset jännitteet vaikuttavat edelleen jalostusmarkkinoihin.

Ohjeistus vuodelle 2024

Uusiutuvien tuotteiden kokonaismyyntimäärän odotetaan kasvavan vuodesta 2023 ja nousevan noin 4,4 (+/- 10 %) miljoonaan tonniin vuonna 2024. Uusiutuvan lentopolttoaineen myyntimäärän odotetaan olevan 0,5–1,0 miljoonaa tonnia. Uusiutuvien tuotteiden koko vuoden 2024 keskimääräisen vertailukelpoisen myyntimarginaalin odotetaan olevan 600-800 dollaria tonnilta. 

Öljytuotteiden kokonaismyyntimäärän vuonna 2024 odotetaan olevan pienempi kuin vuonna 2023. Tähän vaikuttaa Porvoon suunniteltu suurseisokki toisella neljänneksellä. Öljytuotteiden koko vuoden 2024 kokonaisjalostusmarginaalin odotetaan olevan matalampi kuin vuonna 2023.

Lisätietoja

Uusiutuvissa tuotteissa on suunniteltu kolmannelle neljännekselle kuuden viikon huoltoseisokki Singaporessa ja neljän viikon huoltoseisokki Rotterdamissa. Lisäksi Singaporen uudelle linjalle on aikataulutettu kahdeksan viikon huoltoseisokki neljännelle neljännekselle, minkä jälkeen odotamme saavuttavamme täyden kapasiteetin. Uusiutuvien tuotteiden koko vuoden myyntimäärään vaikuttavat suunnitellut huoltoseisokit ja Martinez Renewables -yhteistoiminnon (Martinez) ylösajon aikataulu sekä täyden kapasiteetin saavuttaminen Singaporen uudella linjalla. Singaporessa uusiutuvan lentopolttoaineen tuotannon nosto jatkui ensimmäisen neljänneksen aikana. Uusiutuvan lentopolttoaineen myynnin odotetaan lisääntyvän toisesta neljänneksestä eteenpäin ja kasvavan vuoden loppua kohti. Martinezin käyttöaste on tällä hetkellä hieman alle 50 % nimelliskapasiteetista, johtuen tulipalosta 2023 vuoden loppupuolella. Korjaustöitä turvallisen ja luotettavan tuotannon saavuttamiseksi edistetään. 

Öljytuotteissa on suunniteltu Porvoon suurseisokki toiselle neljännekselle. Investointi on arviolta 390 miljoonaa euroa, ja vaikutus vertailukelpoiseen käyttökatteeseen on noin 190 miljoonaa euroa Öljytuotteissa ja 40 miljoonaa euroa Uusiutuvissa tuotteissa. 

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Konsernin kiinteiden kokonaiskustannusten arvioidaan vuonna 2024 olevan jonkin verran korkeammat kuin vuonna 2023. Kasvu on seurausta Porvoon suurseisokista ja rakenteilla olevien kasvuhankkeiden resursoinnista. Kiinteiden kustannusten kasvutrendin odotetaan tasoittuvan vuoteen 2023 verrattuna kustannussäästöjen ja tehokkuustoimenpiteiden johdosta. 

Konsernin koko vuoden 2024 rahavirtavaikutteisten investointien odotetaan olevan noin 1,4–1,6 miljardia euroa ilman yritysostoja. Kunnossapitoinvestointien osuuden odotetaan olevan noin 40 % ja strategisten investointien osuuden noin 60 %, Porvoon suurseisokin kasvattaessa kunnossapitoinvestointeja.

Puhelinkonferenssi

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään 25.4.2024 kello 15 Suomen aikaa / klo 13 Lontoon aikaa / klo 8 New Yorkin aikaa. Osallistujat saavat konferenssin puhelinnumeron ja yksilöllisen PIN-koodin rekisteröitymällä seuraavan linkin kautta: https://register.vevent.com/register/BId82705c08f0d41c8a1ddb895b3cf280c. Puhelinkonferenssia voi myös seurata suorana webcast-lähetyksenä.

Lisätietoja:
Matti Lehmus, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, puh. 040 737 6633
Anssi Tammilehto, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 458 8436

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Yhtiö jalostaa jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi.

Maailman johtavana uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottajana sekä polymeerien ja kemikaalien valmistukseen tarkoitettujen uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineisiin perustuvien syöttöaineratkaisujen edelläkävijänä, Neste auttaa asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. 

Yhtiön tavoitteena on tehdä Porvoon öljynjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä.  Neste on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä ja aikoo vähentää myymiensä tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Neste on myös asettanut korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjulle. Yhtiö on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2023 Nesteen liikevaihto oli 22,9 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: