Olet täällä

Jätteet ja tähteet raaka-aineena

Neste on keskittynyt jäte- ja tähderaaka-aineisiin jo yli vuosikymmenen ajan. Hankimme jäte- ja tähderaaka-aineita maailmanlaajuisesti uusiutuvia tuotteita Suomessa, Alankomaissa ja Singaporessa valmistavien jalostamojemme käyttöön. 

Lyhyellä aikavälillä, vuoteen 2025 mennessä, pyrimmä kasvattamaan jätteiden ja tähteiden osuutta kohti 100 prosenttia yhtiön vuotuisista raaka-ainesyötöistä globaalisti. Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla jätteiden ja tähteiden osuus kasvoi 92 prosenttiin uusiutuvien raaka-aineiden syötöistä globaalisti. Uusiutuvien tuotteiden jalostamoillamme on ollut tekninen valmius käyttää 100-prosenttisesti jätteitä ja tähteitä vuodesta 2015 lähtien. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä uskomme käyttävämme myös muunlaisia raaka-aineita, kuten kehittyneisiin viljelykonsepteihin perustuvia uudenlaisia kasviöljyjä. 

Vähennämme päästöjä ja kiihdytämme kiertotaloutta

Yhtiömme kehittämällä NEXBTL-teknologialla voidaan valmistaa huippulaatuisia uusiutuvia tuotteita joustavasti hyvinkin heikkolaatuisista raaka-aineista ilman että lopputuotteiden laatu vaihtelee. 

Jätteiden ja tähteiden tehokas hyödyntäminen on yksi kiertotalouden kulmakivistä. Korkealaatuisten tuotteiden valmistaminen jäte- ja tähderaaka-aineista on esimerkki resurssien tehokkaasta hyödyntämisestä. Se on myös yksi tärkeimmistä keinoista vähentää painetta raivata uutta viljelysmaata eri käyttotarkoituksiin tarvittavien neitseellisten raaka-aineiden viljelyä tai tuotantoa varten. 

Jäte- ja tähderaaka-aineista valmistettujen tuotteiden elinkaarenaikaiset päästöt ovat myös tyypillisesti pienempiä kuin neitseellisistä kasviöljyistä valmistettujen tuotteiden – ja huomattavasti pienemmät kuin fossiiliseen öljyihin perustuvien vaihtoehtojen vastaavat päästöt. 

Raaka-ainevalikoimassamme olevat jätteet ja tähteet 

Neste käyttää vuosittain noin 10 erilaista eri puolilta maailmaa hankittavaa raaka-ainetta uusiutuvien tuotteidensa valmistuksessa. Valtaosa näistä on jätteitä ja tähteitä. Käytetty paistorasva, elintarviketeollisuuden eläinrasvajäte sekä kasviöljytuotannossa syntyvät erilaiset jätteet ja tähteet ovat kolme tärkeintä raaka-ainekategoriaa perustuen niiden nykyiseen ja arvioituun osuuteen Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden vuotuisesta kokonaiskäytöstä. 

Mikään raaka-aineistamme ei muodosta valtaosaa uusiutuvien raaka-aineiden vuosituisesta kokonaiskäytöstä. Jalostuksessa käyttämiemme raaka-aineiden osuudet vaihtelevat vuosittain riippuen esimerkiksi niiden saatavuudesta, hinnasta ja markkinoiden erityisvaatimuksista. 

Kaikki käyttämämme jäte- ja tähderaaka-aineet täyttävät muutenkin eurooppalaisen (EU RED) ja Pohjois-Amerikan (RFS) lainsäädännön vaatimukset. Jäte- ja tähderaaka-aineet ovat mm. lain vaatimalla tavalla jäljitettyjä niiden syntypaikalle (kasviöljyjalostamoille tai lihan prosessointilaitoksille) asti.

Tässä esimerkkejä käyttämistämme jäte- ja tähderaaka-aineista:

Käytetty paistorasva 

Käytetty paistorasva koostuu kasvi- tai eläinperäisistä öljyistä ja rasvoista, joita elintarviketeollisuus, ravintolat ja kotitaloudet ovat käyttäneet ruuan valmistukseen. Käytettyä paistorasvaa pidetään jätteenä, koska se ei enää sovellu ihmisravinnoksi elintarvikehygieniaa koskevista syistä. 

Hankimme käytettyä paistorasvaa maailmanlaajuisesti kerääjiltä ja kokoajilta monista eri maista. Nesteen Shanghain toimisto keskittyy esimerkiksi jäte- ja tähderaaka-aineiden, erityisesti käytetyn paistorasvan, hankkimiseen Kiinan itärannikon paikallisilta toimittajilta. Käytettyä paistorasvaa hankitaan myös Euroopasta, Pohjoismaat mukaan lukien.

Avasimme syyskuussa 2019 Shanghaissa toimiston, joka keskittyy uusiutuvien raaka-aineiden hankintaan Kiinassa. Aloimme hankkia sieltä sertifioituja määriä käytettyä paistorasvaa.

Toukokuussa 2020 saimme päätökseen Mahoney Environmental -yritystä koskevan yritysoston. Mahoney on yhdysvaltalainen johtava käytetyn paistorasvan keräys- ja kierrätysyhtiö.

Eläinrasva elintarviketeollisuuden jätteestä

Elintarviketeollisuuden lihantuotannon jätettä jatkojalostetaan renderöintilaitoksilla lihaluujauhoksi ja eläinrasvaksi. Renderöinti on kuumennusprosessi, jossa myös taudinaiheuttajat poistetaan eläinten ja ihmisten terveyden suojelemiseksi.

Neste hankkii yleisesti rasvajätelaatuja, joissa on sekaisin eri eläinten teurasjätteistä erotettuja rasvoja. Yhtiö hankkii tätä ihmisravinnoksi kelpaamatonta eläinrasvajätettä maailmanlaajuisesti, myös Pohjoismaista ja Suomesta. Biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien tuotteiden valmistuksen ohella eläinrasvajätettä voidaan käyttää kemianteollisuudessa ja energiantuotannossa sekä osin eläinrehuna. 

Vuonna 2018 hankimme 51 % osuuden Demeteristä, joka on yksi Euroopan suurimmista eläinrasvan toimittajista.

Kasviöljytuotannon jätteet ja tähteet

Monet kasviöljytuotannon tähteet soveltuvat Nesteen uusiutuvien tuotteiden raaka-aineeksi. Tämän tyyppisistä jätteistä ja tähteistä Neste käyttää esimerkiksi palmuöljyn rasvahappotislettä (PFAD eli Palm Fatty Acid Distillate), käytettyä valkaisusaviöljyä (spent bleaching earth oil eli SBEO) sekä palmujätevesilietettä (palm effluent sludge eli PES).

PFAD on prosessitähdettä, jota erotetaan ruokakelpoisen palmuöljyn jalostusprosessissa. PFAD koostuu härskiintyneistä rasvoista, vapaista rasvahapoista, jotka poistetaan elintarviketeollisuuden laatuvaatimusten täyttämiseksi ei-toivottujen hajujen, makujen sekä värivirheiden vähentämiseksi ja säilyvyyden parantamiseksi ennen kuin öljyä voidaan käyttää esim. keksien, murojen ja makeisten valmistukseen sekä levitteisiin ja paistorasvaksi.
SBEO on öljyjätettä, jota erotetaan erilaisten kasviöljyjen jalostamisprosesseissa käytetystä valkaisusavesta. PES on puolestaan öljypitoista jätettä, jota voidaan ottaa talteen palmuöljypuristamoiden jätevesistä.

Kalarasva elintarviketeollisuuden jätteestä

Kalarasvajätettä erotetaan esimerkiksi makean veden kalalajin pangasiuksen perkausjätteistä, kun ruuaksi kelpaavat osat on fileoitu talteen kalankäsittelylaitoksella ruokateollisuuden käyttöä varten. Pangasiusta kasvatetaan erityisesti Kaakkois-Aasiassa. Kalarasvaa voidaan hyödyntää myös eläinrehuna.

Tekninen maissiöljy

Tekninen maissiöljy (Technical corn oil, TCO) on rehumaissista valmistettavan etanolin tuotannon ja sen yhteydessä syntyvän eläinrehun valmistusprosessin tähde, jota saadaan pieniä määriä eikä kelpaa ihmisravinnoksi.

Tekninen maissiöljy on halvempaa kuin elintarvikekäyttöön valmistettava maissiöljy ja sitä käytetään pääasiassa kemianteollisuuden raaka-aineena, eläinrehun lisäaineena sekä uusiutuvan dieselin raaka-aineena. Tarve bensiiniin biokomponentin, etanolin, tuotantoon lisää myös tämän uusiutuvan dieselin valmistukseen hyvin sopivan raaka-aineen saatavuutta. Hankimme teknistä maissiöljyä Yhdysvalloista.

Esikäsittelykapasiteettimme kehittyy 

Tukeaksemme glomaalia raaka-ainehankintaamme olemme myös kehittäneet ainutlaatuista kykyämme esikäsitellä eli puhdistaa heikkolaatuisia raaka-aineita epäpuhtauksista. Esimerkiksi Sluiskilin laitoksemme Hollannissa on erikoistunut uusiutuvien raaka-aineiden esikäsittelyyn ennen niiden käyttöä uusiutuvien tuotteiden jalostamoillamme. 

Singaporen jalostamolla käynnissä oleva tuotantokapasiteetin kasvattamiseen tähtäävä projektimme parantaa raaka-aineiden esikäsittelykapasiteettiamme, mikä tarjoaa meille mahdollisuuden käyttää yhä heikomman laatuisia jäte- ja tähderaaka-aineita, joita muuten olisi vaikeaa tai mahdotonta prosessoida.

Tutkimme uudenlaisia jätteitä ja tähteitä

Etsimme jatkuvasti entistä heikompaa laatua olevia jätteitä ja tähteitä käytettäväksi polttoaineiden, kemikaalien ja materiaalien valmistuksessa, ja työskentelemme näiden uusien jäte- ja tähderaaka-aineiden saatavuuden parantamiseksi. Tutkimme esimerkiksi erilaisten öljyjen ja rasvojen jalostusprosesseista saatavia rasvahappoöljyjä sekä palmujätevesilietettä. Jatkamme edelleen myös lignoselluloosan, kuten maa- ja metsätaloudesta saatavien jätteiden ja tähteiden, sekä kiinteän yhdyskuntajätteen ja jätevedestä saatavan rasvan tutkimista tulevaisuuden raaka-ainevaihtoehtoina.  

Lue lisää tulevaisuuden raaka-aineistamme täältä.