Vastuullisuus
13.07.2022

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on keskeinen osa Nesteen vastuullisuustyötä

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti on avainasemassa Nesteen vastuullisuusvisiossa. Tässä artikkelissa kuvataan konkreettisia toimia, joilla Neste torjuu luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja sen aiheuttamaa eriarvoisuutta. 

Vuonna 2021 laajennettu vastuullisuusvisiomme ohjaa meitä puuttumaan ilmastokriisiin, luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen ja eriarvoisuuteen sekä omassa toiminnassamme että arvoketjussamme. Visiomme on edistää luonnon monimuotoisuutta ja saavuttaa luontopositiivinen arvoketju vuoteen 2040 mennessä. Kehitämme jatkuvasti järjestelmällistä lähestymistapaa ja mittareita, joiden avulla pystymme huomioimaan liiketoimintaamme liittyvät biodiversiteettikysymykset.

Luomme parhaillaan etenemissuunnitelmaa löytääksemme keinot saavuttaa biodiverisiteettitavoitteemme. Olemme alkaneet arvioida arvoketjuamme luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta, jotta voimme tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutukset. Osallistumme Science Based Targets Networkin (SBTN) yritysten sitouttamisohjelmaan, jossa pilotoidaan tulevia biodiversiteettivaikutusten arviointimenetelmiä ja tavoitteiden asetantaa. Lisäksi olemme aloittaneet yhteistyön Fauna & Flora Internationalin (FFI) kanssa. Luonnon monimuotoisuuden, vesien ja maaperän suojelu on myös mukana Nesteen vastuullisuuden tunnusluvuissa

”Aloitimme viime vuonna biodiversiteettivaikutuksia koskevan olennaisuusarvioinnin ymmärtääksemme paremmin toimintamme vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen koko arvoketjussamme raaka-aineista liiketoimintaan ja lopputuotteisiin. Tuloksia hyödynnetään arvioidessamme luonnon monimuotoisuuteen, maaperään ja veteen liittyviä menetelmiä ja mittareita. Yhteistyö sidosryhmien kanssa on meille ratkaisevan tärkeää, minkä vuoksi olemme SBTN:n ja FFI:n kumppaneita”, kommentoi Nesteen vastuullisuus- ja lainsäädäntöasiantuntija Asta Soininen.

Teemme eritasoisia konkreettisia toimia ympäristön suojelemiseksi

Pilotoimme käytännön menetelmiä, joilla voimme mitata luonnon monimuotoisuutta ja ymmärtää paremmin omia mahdollisuuksiamme suojella sitä. Vaikka olemme vasta aloittamassa tätä työtä, haluamme jakaa joitakin esimerkkejä Nesteen eri toimipaikoissa toteutettavista toimista. Jalostamoillamme on jalanjälkensä, ja lisäksi haluamme ennen kaikkea sitouttaa omat työntekijämme ja sidosryhmämme suojelemaan ja ennallistamaan luontoa, johon arvoketjumme vaikuttaa. Seuraavaksi kerromme esimerkkejä pitkän aikavälin hankkeista, joilla edistetään luonnon monimuotoisuutta paikoissa, joissa Neste toimii.

Luonnon monimuotoisuuden tarkastelu ja vahvistaminen Nesteen toimipaikoilla Suomessa

Luontoselvitykset ovat luonnon monimuotoisuuden suojeluun liittyvä vakiintunut toimintatapa nyt jo yli kymmenen vuoden ajan toimipaikoillamme Porvoon jalostamolla ja Naantalin terminaalissa. Luontoselvityksiä on tehty yksittäisillä hankealueilla kolme kertaa vuodesta 2007 lähtien osana ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Teemme parhaillaan neljättä luontoselvitystä, joka on valmistumassa vuoden 2022 aikana. Tällä kertaa selvitys koskee kuitenkin kaikkia Nesteen omistamia alueita Porvoossa (1 300 ha) ja Naantalissa (300 ha). Selvitykseen liittyvät kenttätyöt on aloitettu kesän 2022 aikana. Alueilla on monenlaisia luonnonympäristöjä, kuten metsiä, joutomaita, sisävesiä ja merenranta-alueita.

Selvityksessä käytetään perinteistä lajistoinventointia ja Suomen oloihin räätälöityä biodiversiteettimittaristoa. Menetelmän avulla voidaan pisteyttää kaikki tunnistetut lajit ja luontotyypit, ja luonnon monimuotoisuus arvotetaan tulosten perusteella. Tavoitteena on tunnistaa arvokkaimmat alueet, verrata eri alueita toisiinsa ja arvioida, voidaanko käytäntöä hyödyntää arvioitaessa luonnon monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä muussa Nesteen toiminnassa. On kuitenkin huomattava, että menetelmä on uusi, joten eri lajien ja luontotyyppien pisteytysjärjestelmää kehitetään vielä, samoin kuin jatketaan erilaisten käytettävissä olevien mittareiden arviointia.

Biodiversiteettialoitteet Nesteen Mahoneyn tuotantolaitoksella Yhdysvalloissa 

Koska luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset ovat alueellisia, niihin liittyvien toimien vaikutusta ja merkitystä on harkittava huolellisesti myös paikallisella tasolla. Neste on yhteistyössä paikallisten luonnonsuojeluviranomaisten kanssa toteuttanut monia luonnon monimuotoisuutta koskevia aloitteita Mahoneyn laitosalueella Mendotassa, Illinoisin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Niihin kuuluvat esimerkiksi pölyttäjille tärkeiden kasvien kylvöt uhanalaisten monarkkiperhosten ja muiden pölyttäjien auttamiseksi. Lisäksi kosteikkoa on kehitetty vähentämään läheisen joen kiintoainepitoisuutta ja lisäämään muuttolintujen ja muiden lajien elinympäristöä. Pienelle testialueelle istutetaan kosteikkoon soveltuvia heinäkasveja, jotka parantavat laitokselta lähtevien hulevesien laatua kyseisessä purkupaikassa. Tällaisella toiminnalla haluamme myös innostaa ja kannustaa työntekijöitämme ajattelemaan omaa asuinaluettaan ja sen luonnon monimuotoisuutta.

Osallistuminen Siak Pelalawan -maisemaohjelmaan Indonesiassa luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja toimitusketjujen kehittämiseksi

Myös yhteistyö on ratkaisevan tärkeää, ja siksi haluamme osallistua tärkeään biodiversiteettityöhön, jonka myönteiset vaikutukset ulottuvat laajemmalle kuin vain omaan toimintaamme. Teemme yhteistyötä Daemeterin, Proforestin ja Siakin hallinnon sekä monien globaalien tuotemerkkien kanssa saadaksemme aikaan laajamittaisen muutoksen vastuullisuudessa Siakin alueella Indonesiassa. Yhteistyö keskittyy kehittämään useille hyödykkeille, kuten palmuöljylle, toimitusketjuja, jotka eivät aiheuta metsäkatoa. Vuonna 2020 alkanut viisivuotinen hanke tukee pienviljelijöiden vastuullista toimintaa ja auttaa suojelemaan metsiä, turvetta ja luonnon monimuotoisuutta. 

Vuonna 2021 ohjelmassa keskityttiin kylien sitouttamiseen, sillä pienviljelijoillä on ratkaiseva rooli hankkeen onnistumisessa. Seitsemässä kohdekylässä järjestettiin koulutuksia eri aiheista, kuten parhaista käytännöistä öljypalmun viljelyyn turvemaalla, tulipalojen hallinnasta, hyvistä öljypalmun kasvatukseen liittyvistä maatalouskäytännöistä ja kylissä yhteistyöllä tehtävästä luontomyönteisestä viljelystä. Lisäksi ihmisiä rekrytoitiin ja koulutettiin avustaviin tehtäviin kaikissa mukana olevissa kylissä. 

Vastuullisia viljelykäytäntöjä on paranneltu turvemailla muun muassa maanmuokkauksen, viljelyn, istutusten ja kanavien tukkimisen avulla. Muutokset näkyvät jo lyhyessäkin ajassa: maaperä on kuivana kautena kosteampi, kasvien lehdet ovat vihreämpiä ja kuivista kausista huolimatta vesivarantoja on olemassa. Lue lisää Siak Pelalawan -maisemaohjelman verkkosivuilta.

Pölytyksen tukeminen Nesteen pääkonttorin alueella

Uskomme, että myös pienemmillä konkreettisilla toimilla voi olla huomattava vaikutus. Yksi esimerkki on pölyttäjien tukeminen, sillä niillä on ratkaiseva rooli monimuotoisen luonnon säilyttämisessä maailmanlaajuisesti. Yhdistyneiden kansakuntien ansiosta tämä tärkeä aihe on huomattu kansainvälisesti, ja perjantaina 20. toukokuuta vietettiin Maailman mehiläispäivää. Nesteen pääkonttorilla Espoossa juhlimme päivää yhdessä uusien kollegojemme – noin 200 000 mehiläisen – kanssa, jotka asuvat neljässä mehiläispesässä pääkonttorimme vieressä. Mehiläispesät toimitti meille Korpikuusikon Hunaja.

Eri mehiläislajit pölyttävät noin 80 % maailman kasveista. Pölyttäjien väheneminen on vakava ongelma ympäri maailmaa. Se johtuu muun muassa ilmastonmuutoksesta, tehomaataloudesta, torjunta-aineiden käytöstä ja elinympäristöjen häviämisestä. Pölyttäjät turvaavat ruuantuotantoketjun ensimmäisen vaiheen, pölytyksen. Tämä pieni teko lisää kasvien pölytystä Nesteen pääkonttorin lähialueilla Espoossa.

Voit lukea lisää työstämme luonnon monimuotoisuuden hyväksi verkkosivuiltamme.