Vastuullisuus
30.05.2022

Mikä on uusiutuvien polttoaineiden rooli kestävän liikenteen saavuttamisessa?

 

Ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseksi kuljetusalan kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä nopeasti, merkittävästi ja suuressa mittakaavassa. Tämä on päivänselvää, koska tietoa asiasta on runsaasti, mutta tehtävä ei silti ole yksinkertainen. Se vaatii paljon teknologisia innovaatioita, muutoksia lainsäädäntöön sekä yksilöllisiä että yhteisiä toimia.  

Vaikka kestävä liikenne on yksi vuosisadan suurimmista haasteista, se on mahdollista toteuttaa. Meidän on koulutuksen, vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen ja määrätietoisten toimien avulla muutettava kuljetustaloutta sellaiseksi, että se tukee elinympäristöämme sen sijaan, että se uhkaa sitä.

Miksi liikenteen irtaantuminen hiilestä on niin tärkeää?

Nesteen Renewable Road Transport -liiketoiminnan johtaja Carl Nyberg toteaa liikenteen päästöjen olevan suurin este kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamiselle. Näitä tavoitteita ovat mm. ilmaston lämpenemisen rajoittaminen ja ilmastoneutraaliuden saavuttaminen. Liikenne on monissa maissa ja monilla alueilla eniten kasvihuonekaasupäästöjä tuottava toimiala. Se tuottaa noin 25 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä maailmassa. Kuljetusala kuluttaa myös yli 60 % kaikesta öljystä ja yli 25 % kaikesta maailman energiasta. Toisin kuin monilla muilla aloilla, kuten teollisuudessa, terveydenhuollossa ja maataloudessa, liikenteen päästöt eivät vähene innovaatioiden eikä politiikan seurauksena. Sen sijaan ne kasvavat kaiken aikaa samalla, kun tuotteiden, palveluiden ja matkailun kysyntä kasvaa.
 
Liikenneyhteydet liittyvät vahvasti elämänlaatuun, koska liikenne tuo koulutuksen, terveydenhuollon, työpaikat ja toiset ihmiset yhteen ja erilaisten yhteisöjen ulottuville. Se mobilisoi nykyiset yhteiskunnat ja rakentaa myös tulevaa talouskasvua. Näistä syistä pelkkä kuljetusten määrän vähentäminen ei ole toteutettavissa oleva ratkaisu. Kestävä tulevaisuus vaatii kuitenkin vähentämään päästöjä huomattavasti. Vaikka ilmastoneutraalius saavutettaisiin kaikilla muilla talouden aloilla, se, ettei liikenteessä päästäisi riittävästi irti hiilestä, johtaisi silti maapallon lämpötilan nousuun yli kahdella asteella. Yksinkertaisesti sanottuna maailmantaloudelle keskeisen tärkeä liikkuvuus on myös tärkein vastuksemme kestävyyden saavuttamisessa.
 
Liikennealan eri sidosryhmät tekevät jo yhteistyötä, jotta kestävästä liikenteestä tulisi totta. Monet lainsäätäjät ja sääntelyelimet ovat tunnustaneet muutoksen tarpeen ja asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita liikenteen päästöjen vähentämiselle. Sijoittajat edistävät innovointia yksityisellä sektorilla, ja merkittävät polttoaineen kuluttajat (sekä yksityiset että julkiset) ovat siirtymässä vähähiilisiin ratkaisuihin. Suunta on siis selvä. Enää täytyy kasvattaa vauhtia ja mittakaavaa eksponentiaalisesti.
 

Onko liikenteen päästöjen vähentämiseen ihmelääkettä?

”Liikenteen päästövähennykset ovat ongelma, johon ei ole olemassa yhtä tehokasta ratkaisua – ei ole mitään ihmelääkettä”, Carl Nyberg sanoo.
 
”Olemme käyttäneet niin suuria määriä raakaöljyä niin moneen tarkoitukseen niin kauan, että olemme tottuneet siihen, että liikenne perustuu vain yhteen ratkaisuun”, Nyberg lisää. ”Tästä seuraa, että ihmiset etsivät seuraavaa 'yhtä ratkaisua', mutta tulevaisuus ei löydy sieltä.”
 
On selvää, että jopa kaikkein toimivimmilla vähähiilisillä liikenneratkaisuilla on rajansa. Esimerkiksi sähköautot vähentävät päästöjä tehokkaasti ja ovat yhä suositumpia. Niiden avulla ei kuitenkaan voida siirtää hiilestä irtautumista ilmailuun, merikuljetuksiin tai pitkän matkan kuorma-autokuljetuksiin. Nämä kolme kuljetustapaa tuottavat hyvin suuren osuuden liikenteen päästöistä. Vaikka liikenteen sähköistyminen on ratkaiseva osa kokonaisuutta, Nyberg mainitsee myös monia muita haasteita, jotka liittyvät sähköistymisen laajaan leviämiseen. Näitä ovat infrastruktuuriin ja luotettavaan oikeamääräiseen tuotantoon liittyvät haasteet ja yhä jatkuva riippuvuus fossiilista polttoaineista. Pelkästään Eurooppa tulee tarvitsemaan miljoona latauspistettä vuoteen 2025 mennessä. Akkujen saatavuus on tällä hetkellä epävakaata korkeiden kustannusten ja ympäristöhuolien vuoksi. Akkukäyttöisiä ajoneuvoja käytetään lisäksi sähköllä, joka monissa tapauksissa tuotetaan fossiilisia polttoaineita polttamalla.

Muilla ratkaisuilla on samankaltaisia rajoitteita. Esimerkiksi joukkoliikenne ja paremmat kuljetusverkostot vähentävät päästöjä tehokkaasti, mutta eivät riittävän paljon, jotta niiden avulla liikenteestä tulisi kestävää. Vaikka olisikin olemassa jokin teknologia, jonka avulla pystyttäisiin riittävästi vähentämään kuljetusten aiheuttamia päästöjä kaikkialla maailmassa, keskittyminen vain siihen olisi lähes varmasti virhe. Viime vuosien aikana erilaiset tapahtumat ovat osoittaneet lukuisten maailmanlaajuisten toimitusketjujen haavoittuvuuden ja vaaroista on opittu kantapään kautta. Covid-19 -sulkujen ja -karanteenien seurauksena lukemattomat markkinasegmentit kärsivät saatavuuden heikkenemisestä ja hinnankorotuksista, ja maailmantalous maksaa yhä kalliisti siitä, että yksi alue tuottaa yli 85 % maailman puolijohteista. Samoin Ukrainan sota on paljastanut liiallisen riippuvuuden Venäjältä tuodusta öljystä ja kaasusta, mikä aiheuttaa suuria häiriöitä energiavarmuuteen ja nostaa polttoaineen ja energian hintoja merkittävästi eri puolilla maailmaa.

”Vaihtoehtoisuus on avainasemassa”, Nyberg sanoo. ”Euroopan aiemmat valinnat ovat johtaneet tarpeettoman suureen energiaepävarmuuteen. Voimme parantaa tätä tilannetta monipuolistamalla tarjontaa.”

Mikä tulee olemaan uusiutuvien polttoaineiden todellinen rooli?

Sähköajoneuvot ovat se vihreämmän liikkumisen ratkaisu, joka on ollut eniten esillä julkisuudessa ja lainsäädännöllisissä keskusteluissa. Ne eivät kuitenkaan ole ainoa lupaava teknologia, joka on käsiemme ulottuvilla. Toinen on uusiutuvat polttoaineet eli uusiutuvista raaka-aineista valmistetut polttoaineet. Nämä polttoaineet ovat Nesteelle keskeisiä. Nesteen oma Neste MY Uusiutuva Diesel tuottaa jopa 90 prosenttia* vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä polttoaineen elinkaaren aikana fossiiliseen dieseliin verrattuna. Ratkaisevaa on, että sitä voidaan käyttää nykyisissä dieselmoottoreissa ilman, että tarvitaan muutoksia ajoneuvoihin tai infrastruktuuriin.
 
Uusiutuvat polttoaineet ovat kiinnostavia myös muista syistä, erityisesti siksi, että ne ovat kaupallisesti toteuttamiskelpoinen ratkaisu, joka on saatavilla jo tänään. Niiden avulla liikenteen päästöjä voidaan vähentää erilaisissa yhteyksissä eri puolilla maailmaa. Uusiutuvat polttoaineet sopivat erinomaisesti kuljetussegmentteihin, joille sähköistyminen ei yksinään sovellu, kuten lento-, laiva- ja kuorma-autoliikenteeseen. Yhdessä nämä kolme liikennemuotoa eli niin sanottu raskas liikenne aiheuttavat yli kolmanneksen liikenteen päästöistä, ja nämä päästöt jatkavat kasvuaan. Uusiutuvissa polttoaineissa on myös se hyvä puoli, että niitä voidaan valmistaa monista eri raaka-aineista. Näitä ovat esimerkiksi monet jätteet ja tähteet, kuten metsä- tai maatalousjätteestä peräisin oleva lignoselluloosa.
 
Uusiutuvat polttoaineet eivät korvaa sähköistä liikkuvuutta, mutta ne voivat, ja ehkä niiden jopa täytyy, täydentää sitä. Vaikka monet muut vähähiiliset ratkaisut, myös sähköistyminen, läpäisisivät markkinat, liikenteen riittävät päästövähennykset globaalisti vaativat todennäköisesti uusiutuvien polttoaineiden laajaa käyttöönottoa. Tällä alueella on kuitenkin muita haasteita. Uusiutuvista raaka-aineista esimerkiksi biomassa ja kiinteä jäte edellyttävät erityisiä käsittelymenetelmiä, jotta ne voidaan muuntaa polttoaineeksi. Nämä prosessit ovat jo kaupallisesti toteuttamiskelpoisia joidenkin raaka-aineiden osalta, mutta muut vaativat lisää innovaatioita. Laajemmin uusiutuviin polttoaineisiin liittyvä haaste on tietoisuus. Monet polttoaineiden kuluttajat, kuten yritykset, kunnat ja muut liikennepalvelujen suurkuluttajat, eivät yksinkertaisesti ole tietoisia uusiutuvien polttoaineiden nykyisestä vaikuttavuudesta ja saatavuudesta.

Mahdollisuuksista kohti toteutusta

Vaikka saatavilla on useita kustannustehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja, liikenteen nettopäästöt eivät ole vähenemässä. Päästöt päinvastoin lisääntyvät. Carl Nybergin mukaan hallituksilla on tärkeä rooli tilanteen muuttamisessa:

”Tässä yhteydessä lainsäätäjien ja sääntelyviranomaisten merkitystä ei voi liioitella. En tarkoita välttämättä päätöksiä tuettavista tai tuen ulkopuolelle jäävistä teknologioista, vaan pitkän aikavälin kestävyyssitoumuksien asettamista ja näihin tavoitteisiin liittyvän läpinäkyvyyden varmistamista.”
 
Nybergin mielestä tällainen lainsäädäntö loisi luottamusta, joka on elintärkeää kestävän liikkuvuuden edistämiseksi niin tuottajien, kuluttajien kuin sijoittajienkin osalta.
Lisäksi liikenneverkkojen ja prosessien maailmanlaajuisuus tarkoittaa sitä, että viranomaisten on koordinoitava toimintaansa, kun he rakentavat ja ylläpitävät yhteistä sääntelykehystä. Kestävä liikenne ei yksinkertaisesti ole mahdollista ilman hallitusten ja sääntelyviranomaisten läheistä yhteistyötä.
 
Hallinnon ohjaus on kuitenkin vain yksi osa strategiaa, jota on toteutettava useilla rintamilla. Esimerkiksi polttoaineen ja energian tuottajien (kuten Nesteen) on tasapainoteltava lyhyen aikavälin kannattavuuden ja pitkän aikavälin innovoinnin välillä. Tämä ei koske ainoastaan kehittyviin sääntelyvaatimuksiin sopeutumista, vaan varmistaa niiden oman toiminnan jatkuvuuden, sillä tulevaisuudessa kuljetustalous vaatii väistämättä uusia tuotteita ja ratkaisuja. Suurten polttoaineostajien ja kuluttajien on sillä välin keskityttävä todellisiin kasvihuonekaasupäästöihin ja niiden vähentämiseen käytännössä. Tämä tapahtuu ottamalla käyttöön vähähiilisiä ratkaisuja omassa ja myös toimittajien toiminnassa.

Lopuksi

Liikenteen laajamittainen hiilestä irtautuminen on ehdoton edellytys, jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa, resursseja säästää ja ilmastoa suojella. Se tukee myös tervettä maailmantaloutta ja kasvua tulevina vuosikymmeninä. Se on kuitenkin ongelma, johon on puututtava nopeasti ja määrätietoisesti. Valtioilla, kunnilla, energia- ja polttoainetuottajilla, yrityksillä ja rahoituslaitoksilla on merkittävä rooli, ja niiden on otettava käyttöön monia ratkaisuja.
 
Tietoisuus lisääntyy ja asenteet muuttuvat, joten on syytä olla optimistinen liikkumisen tulevaisuudesta. Vihreät innovaatiot ja investoinnit vaikuttavat yhä enemmän kuljetusmarkkinoihin. Tärkeintä on olla estämättä niitä.