Kumppanuudet
23.04.2024

Rakennusalalla on hyödyntämättömiä mahdollisuuksia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

Rakennetun ympäristön arvioidaan olevan maailman kasvihuonekaasupäästöihin eniten vaikuttava sektori. Tässä artikkelissa tarkastelemme keinoja vähentää rakennusalan päästöjä. Niitä löytyy rakennusten suunnittelusta ja rakentamisesta niiden käyttöön ja kunnostukseen ja lopulta purkamiseen ja kierrätykseen asti.

Eri puolilla maailmaa pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Uusiutuvien energialähteiden sekä muiden vähäpäästöisempien ratkaisujen käyttöönotosta on tullut välttämätöntä erityisesti aloilla, joilla päästöjen vähentäminen on muuten vaikeaa. Esimerkiksi rakennusalan osuus maailmanlaajuisista energiankäyttöön liittyvistä hiilidioksidipäästöistä on 37 prosenttia. Rakennusalalla on myös valtavasti hyödyntämättömiä mahdollisuuksia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

”Meidän on tarkasteltava rakentamista kokonaisuutena, kun puhumme rakennustyömaiden ympäristötehokkuudesta. Tämä alkaa jo suunnitteluprosessista”, toteaa energian, resurssien ja jätteen yhtymäkohtia tutkiva tanskalaisen Roskilden yliopiston apulaisprofessori Thomas Budde Christensen.

”Alan toimintatavoissa on Euroopassa paljon parantamisen varaa. Jotta rakennustyömaita saadaan vastuullisemmiksi, on keskityttävä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja olemassa olevien materiaalien uudelleenkäyttöön sekä kierrätykseen. Voimme käyttää uudelleen esimerkiksi rakenteiden osia ja rakennusmateriaaleja tai murskata betonia ja käyttää sitä uusien betonirakenteiden täytteenä.”

Rakennuskoneiden päästöjen vähentäminen

Rakennusalalla tutkitaan tapoja materiaalien uusiokäyttöön ja rakennusjätteen vähentämiseen ja kehitetään vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja nykyisille rakennusmateriaaleille. Samalla on kuitenkin huomioitava myös dieselkäyttöisistä rakennuskoneista, kuten puskutraktoreista tai nostureista, aiheutuvat päästöt. 

Raskaan kaluston sähköistäminen on käynnistymässä. Akku- ja lataustekniikoiden kehittyessä myös sähköllä toimivista raskaammista työkoneista voi tulla varteenotettava vaihtoehto. Tälläkin hetkellä on jo saatavilla rakennus- ja infrastruktuurityömaiden hiilijalanjälkeä merkittävästi pienentävä ratkaisu eli uusiutuva polttoöljy. Sillä voidaan helposti korvata perinteinen, nykyisissä työkoneissa käytettävä fossiilista alkuperää oleva kevyt polttoöljy.

Neste MY Uusiutuva Polttoöljy™ vähentää kasvihuonekaasupäästöjä keskimäärin 90 %* polttoaineen elinkaaren aikana verrattuna fossiiliseen polttoaineeseen. Neste MY Uusiutuva Polttoöljy palaa perinteistä dieseliä puhtaammin ja erityisesti vanhemmassa kalustossa käytettäessä sen lähipäästöt ovat pienemmät ja ilmanlaatu on puhtaampi.

Uusiutuvien ratkaisujen käyttöönotto vaatii uusia toimintatapoja

Uusiutuvien ratkaisujen, kuten uusiutuvan polttoöljyn käyttöönotto suurilla rakennustyömailla on haaste, jonka ratkaiseminen edellyttää muutoksia työmaiden totuttuihin toimintatapoihin. 

”Neste MY Uusiutuva Polttoöljy on valmis ratkaisu, johon on helppo siirtyä, mutta sen käytön todentamisessa on työmailla haasteita”, sanoo Nesteen Marketing & Services liiketoiminnan vastuullisista kumppanuuksista vastaava Kirsi Liira. Hän lisää, että etenkin tällä osa-alueella tarvitaan uudenlaista ajattelua ja nykyistä luotettavampaa dataa. ”Esimerkiksi Helsingissä toteutettavassa pilottihankkeessa olemme seuranneet Nesteen uusiutuvan polttoöljyn käyttöä työmaalta saadun datan avulla. Olemme saaneet luotettavaa tietoa polttoaineen käytöstä päästöjen laskentaa varten.”

Useimmat vähäpäästöisempää rakentamista edistävät keinot ovat yhä kalliita. Uusiutuvan polttoaineen tuottaminen on kalliimpaa ja vastuullisia materiaaleja on usein saatavilla rajallisesti, mikä nostaa kustannuksia. Lisäksi sähkökäyttöisten raskaiden työkoneiden ja niiden lataustekniikan sekä infrastruktuurin kehittäminen vaatii lisää rahoitusta. 

Olennaista on kuitenkin poliittinen tahto. Julkiset tahot voivat ohjauskeinojen kuten bonusten ja sanktioiden avulla kannustaa toimijoita kehittämään olemassa olevia toimintatapoja ja siirtymään vähäpäästöisempiin ratkaisuihin. 

EU:n City Loops -hanke osoittaa, miten kiertotalous voi toimia rakennus- ja purkualalla. Thomas Budde Christensen selittää: ”Rakennustyömaalla ensimmäiseksi kaivetaan iso kuoppa. Maa-ainekseen ei useinkaan kiinnitetä huomiota, vaikka se on keskeistä rakennusalan vastuullisuudessa. Tällä hetkellä maa-aines ajetaan pois työmaalta ja tuodaan myöhemmin takaisin, joten tarpeettomia kuljetuksia kertyy paljon. Pilottihankkeiden avulla näytämme, miten tämän voi hoitaa paremmin.” 

”Samalla rakennustyömaiden työt on organisoitava paremmin sopimusjärjestelyjen ja taloudellisten sekä suunnittelupäätösten osalta. Lisäksi rakennusalan työntekijöitä on koulutettava noudattamaan vastuullisempia toimintatapoja.”

Nettonollapäästöjen saavuttaminen edellyttää toimialojen yhteistyötä

Vastuullinen rakentaminen on osa siirtymää kohti tulevaisuuden nettonollapäästöjä. Jotta markkina muuttuisi, alan hankinnoissa on suosittava selkeästi kestävää kehitystä.

 ”Olen erittäin tyytyväinen siihen, että kehitämme yhteistyössä kumppaneiden kanssa parhaita käytäntöjä. Uskon, että vastuulliset kumppanuudet ovat olennaisen tärkeitä, kun autamme asiakkaitamme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään”, Kirsi Liira sanoo. Hän on vakuuttunut siitä, että sidosryhmien välinen yhteistyö on keskeisen tärkeä tekijä päästöttömien työmaiden kehittämisessä. Strategiset kumppanuudet ja pilottihankkeet, kuten City Loops, ovat välttämättömiä, kannustavat siirtymään uusiutuviin polttoainevaihtoehtoihin ja kohti tehokkaampaa kiertotaloutta.

Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) ilmastonmuutos- ja energiatyöryhmissä työskentelevä Stéphane Quefelec kuvailee visiotaan tulevaisuuden rakennustyömaista: ”Rakennusten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on välttämätöntä, jotta voimme saavuttaa EU:n ilmastoneutraaliustavoitteen. Euroopan ympäristökeskuksessa rakennuksia tarkastellaan järjestelmänä ja huomioimalla niiden elinkaaren eri vaiheet.”

Energiatehokkuus on tärkeä päästöjen vähentämiseen vaikuttava tekijä. Tarvitsemme paljon energiaremontteja, jotta olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa. Myös sillä, kuinka nämä toimet tehdään, on keskeinen merkitys rakennustuotteiden valinnasta kiertotaloutta edistäviin käytäntöihin. Toivottavasti 30 vuoden kuluttua rakennusteollisuus on muuttunut ja alalla käytetään tuotteita, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alhaisia ja että on yleistä, että rakennukset esimerkiksi tuottavat uusiutuvaa sähköä katoilla olevien aurinkopaneelien avulla vaikuttaen osaltaan vähähiiliseen energiajärjestelmään.”

Uusiutuva polttoaine on ratkaisu, jolla voidaan vähentää raskaiden työkoneiden polttoaineen käytöstä aiheutuvia päästöjä. ”Yritykset voisivat vaatia dokumentoitua tietoa siitä, että valittu polttoaine todella vähentää hiilidioksidipäästöjä”, ehdottaa Thomas Budde Christensen. Hän on vakuuttunut siitä, että tällöin uusiutuva polttoaine voi olla yksi monista rakennustyömaiden vastuullisuutta edistävistä tekijöistä. 

”Nyt on aika toimia ja rakentaa kestävää liiketoimintaa ja tulevaisuutta vastuullisin ratkaisuin. Uusiutuva polttoaine on yksi keino vaikuttaa jo tänään ”, Kirsi Liira painottaa. 

*) Keskimäärin 90 % pienempi hiilijalanjälki koko polttoaineen elinkaaren ajalta, kun päästöjä verrataan fossiiliseen dieseliin. Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.

Alkuperäisen englanninkielisen artikkelin kirjoittaja:
Laura Puttkamer on urbaani freelancetoimittaja. Hän keskittyy työssään innovatiivisiin ratkaisuihin, jotka tekevät kaupungeistamme kestävämpiä ja ilmastoystävällisempiä. Hän on kotoisin Saksasta ja asuu Lontoossa. Hän kirjoittaa arkkitehtuuria ja suunnittelua käsitteleviin lehtiin.